Auksinų emitento ir naudotojo deklaracija

Žemiau pateikiamas tekstas yra auksinų, (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io,

pirminė emisijos paskyra* :

GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL,

emitento ir/ar naudotojo deklaracija t.y. viešas jo pareiškimas apie tai, kaip jis supranta:

-kas yra auksinai ir kokia jų paskirtis;

-kaip juos atskirti nuo kitų virtualių valiutų su tokiu pačiu pavadinimu;

-kas yra laikomi auksinų emitentais;

-kokias teises ir kokias pareigas turi auksino emitentai;

-kaip kinta auksino vertė ir rinkos kainą;

-koks kiekvieno emitento santykis su kitais auksino emitentais ir naudotojais.

Deklaruodamas aukščiau išvardintas nuostatas, auksinų emitentas ir/ar naudotojas siekia apsaugoti savo ir kitų auksino emitentų ir naudotojų teises ir teisėtus interesus, apibrėžti savo atsakomybės ribas, apsisaugoti nuo neteisingų interpretacijų ir nepagrįstų lūkesčių.

Aš, vardas pavardė, asmeninės paskyros adresas www.keybase.ios XXXXXXX, viešai pareiškiu, kad:

 1. Asmeniškai, be kitų asmenų psichologinio, ekonominio ar kitokio spaudimo , primygtino prašymo ar įtikinėjimo, ketinu savo aktyviais veiksmais vykdyti auksinų emisiją ir/ar naudoti auksinus;
 2. Auksinai yra virtuali valiuta, egzistuojanti Stellar blokų grandinėje, kurios identifikatoriai yra šie: trumpasis ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė emisijos paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL.
 3. Aš sieksiu, kad auksino rinkos kaina būtų panaši į Euro (EUR) , tačiau tuo pat metu aš suprantu , kad joks asmuo, asmenų grupė, jokia įmonė, įstaiga ar organizacija nėra suteikusi jokių garantijų, niekaip neįsipareigojo ir neteigė, kad auksino rinkos kaina bus panaši į Euro (EUR) kainą.
 4. Aš ketinu siekti, kad mano išleisti į apyvartą (emituoti) auksinai visada išliktų santykinai stabilios vertės, tačiau nesuteikiu jokių pažadų, patvirtinimų, įsipareigojimų, užstatų, laidavimų ir garantijų, kad šis siekis bus sėkmingai įgyvendintas. Aš pareiškiu, kad auksino vertė grindžiama išimtinai mano ir kitų emitentų asmenine reputacija, nėra užtikrinama jokiu nei mano asmeninės nuosavybės nei kita teise valdomu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 5. Vykdyti auksino emisiją, ar ne, naudotis juo, ar ne, priklauso išskirtinai nuo mano asmeninių nuostatų ir veiksmų. Aš suprantu, kad naudodamasis auksinu galiu patirti nuostolių, todėl juo naudosiuosi tik tiek, kad galimi nuostoliai nebūtų man reikšmingi.
 6. Auksino emisijos aktu laikau mano asmenine valia grįstą bet kokio dydžio auksinų transakciją iš mano paskyros Stellar blokų grandinėje, kurios viešasis kriptografinis raktas yra G______________________________, jei ta transakcija turi pastabą, kurioje yra žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir nurodytas skaitmuo, atitinkantis emituojamų auksinų kiekį. Tuo atveju, jei mano paskyros kontrolė yra prarasta, pasižadu viešai apie tai pranešti pakankamai dideliam auksinų naudotojų skaičiui.
 7. Auksinų transakcija į mano paskyrą nebūtinai reiškia, kad kažkoks kitas asmuo ar asmenys įvykdė auksinų emisiją, nebent ta transakcija turi pastabą, kurioje yra žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir nurodytas skaitmuo, atitinkantis emituojamų auksinų kiekį. Auksinų ar bet kokių kitų virtualių vienetų transakcija iš bet kokios paskyros į mano asmeninę paskyrą teisine prasme manęs nesaisto nei su tais vienetais, nei su transakciją atlikusiais asmenimis, nei su kitais tų vienetų turėtojais. Aš suprantu, kad turiu galimybę, tačiau neprivalau, be jokių išankstinių sąlygų, išlygų ir pasėkmių grąžinti siuntėjui visus į mano paskytą atsiųstus auksinus ir kitokius virtualius vienetus ir toks veiksmas nesukels man jokių neigiamų teisinių pasėkmių.
 8. Auksinų paskirtis yra tokia, kokią jiems suteikius aš pats ir kaip dėl tos paskirties esu sutaręs su kitais asmenimis. Bet kokia informacija apie auksinus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir aš jų nelaikau nei finansine, nei teisine konsultacija, patarimu ar raginimu investuoti.
 9. Aš deklaruoju, kad galimai ketinu auksinus naudoti tarpusavio skolinimo be procentų veikloje kaip indikatorių, atspindinį tarpusavio skolinimo transakcijas ir tarpusavio skolinimo veiklos dalyvių reputaciją.
 10. Aš deklaruoju, kad galimai ketinu auksinus naudoti nekomerciniams atsiskaitymas, tokiu būdu skatinti dalinimosi ekonomiką, žmonių solidarumą ir tausoti gamtinius resursus.
 11. Tas faktas, kad koks nors asmuo ar asmenys, įmonė, įstaiga ar organizacija yra susiję su auksino sukūrimu technine, organizacine ar bet kokia kita prasme, nesukuria jokių teisinių pasėkmių nei man, nei tam (-iems) asmeniui (-ims), kurie yra prie to prisidėję.
 12. Aš pareiškiu, kad joks asmuo ar asmenys nėra prisiėmę ir nėra pažadėję prisiimti ateityje jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinu, įskaitant, tačiau neapsiribojant įsipareigojimą aprūpinti auksinais reikalingais mano auksinų emisijai atlikti ir kitiems tikslams, įsipareigojimą užtikrinti paskyrų, kuriose laikomi auksinai saugumą, įsipareigojimų kaip nors reguliuoti kitų asmenų vykdomos auksinų emisijos ir transakcijų apimtis, įsipareigojimų mokėti palūkanas, dividendus, suteikti balsavimo teisę, ar bet kokią kitokią naudą.
 13. Tai, kad koks nors kitas asmuo ar asmenys taip pat yra pasirašęs ir paviešinęs tokią pat deklaraciją, nesuteikia jokių teisių ir nesukuria jokių pareigų nei mums tarpusavyje, nei trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 14. Aš besąlygiškai pareiškiu, kad neprisiimu ir neprisiimsiu, nereikalauju ir nereikalausiu jokios atsakomybės iš kitų asmenų dėl rizikų, susijusi su auksinų sukūrimu Stellar blokų grandinėje, transakcijų techniniu palaikymu, auksinų apskaitos tikslumu, informacijos apie auksinus viešinimu www.auksinas.lt, keybase.io ir kitur, raštišku ar žodiniu auksinų apibūdinimu, apibrėžimu, paaiškinimu, nuomone ar rekomendacija dėl galimų panaudojimo būdų, vertingumo, kainos ir kitų aspektų.
 15. Niekas neprivalėjo, neprivalo ir neprivalės užtikrinti, kad mano paskyra ir joje esantys auksinai man būtų pasiekiami dabar ir/ar bet kuriuo kitu momentu ateityje.
 16. Niekas neprivalo užtikrinti, kad aš turėčiau galimybę vykdyti auksinų emisiją ir bet kokias kitas transakcijas dabar, ar bet kada ateityje.
 17. Aš suprantu, kad niekas neprivalo priimti mano siūlomus auksinus kaip mokėjimo priemonę, kaip užstatą, laidavimą ar garantiją.
 18. Aš suprantu, kad kitų asmenų išleidžiamų į apyvartą auksinų vertė taip pat nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 19. Aš įsipareigoju neperleisti ir besąlygiškai uždraudžiu bet kam ir bet kokiu būdu perleisti iš manęs gautus auksinus tretiesiems asmenims, jei tie tretieji asmenys nėra tinkamu būdu pasirašę analogiškos šiai auksino emitento ir naudotojo deklaracijos ir jos neskelbia svetainėje www.keybase.io, o jei neveikiant, – kitu viešu būdu. Visa atsakomybė už veiksmus atliktus nesilaikant šios nuostatos, tenka juos atlikusiam asmeniui ar asmenims. Šis punktas netaikomas, jei perleidžiama vienam asmeniui ne daugiau kaip 10 auksinų per metus.
 20. Aš suteikiu besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą bet kam susipažinti su šia mano elektroniniu parašu pasirašyta ir bet kokiu būdu paviešinta deklaracija (įskaitant elektroninio parašo patikrinimą), daryti deklaracijos kopijas ir saugoti jas bet kokiu būdu neribotą laiką.

Deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu ir gali būti patikrinta interneto svetainėjewww.gosign.lt.


PASTABOS.

*Pirminė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, kurioje buvo pradėtas auksino, techninio kūrimo procesas, kuris apima dviejų Stellar paskyrų sukūrimo, jų aktyvavimo papildant Lumens (XLM) vienetais, pasitikėjimo linijų (angl.- trustlines) nustatymo ir visų auksinų pervedimo į antrinę paskyrą operacijų.

Deklaracijos teksto pabaiga.

—————————————

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io