Auksinų emitento ir naudotojo deklaracija

Žemiau pateikiamas tekstas yra dviejų iš daugelio galimų auksino rūšių:

santykinai stabilios vertės (“geltonojo”) auksino (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL, antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G)

ir

santykinai stabilios vertės (“raudonojo”) auksino (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA , antrinė paskyra **GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G),

deklaracijos tekste kartu jie vadinami auksinu, o atskirai, – auksinu (geltonuoju), arba auksinu (raudonuoju),

emitento ir/ar naudotojo deklaracija t.y. viešas jo pareiškimas apie tai, kaip jis supranta, kas yra auksinas, kuo skiriasi vienos rūšies auksinai nuo kitos, kokias teises auksino emisija ir naudojimas suteikia ir kokias pareigas sukuria, kokia jų paskirtis, kokie teisėti lūkesčiai ir interesai įskaitant, bet neapsiribojant auksino vertę ir rinkos kainą, koks asmens santykis su kitais auksino emitentais ir naudotojais.

Deklaruodamas aukščiau išvardintas nuostatas, auksinų emitentas ir/ar naudotojas siekia apsaugoti savo ir kitų auksino emitentų ir naudotojų teises ir teisėtus interesus, apibrėžti savo atsakomybės ribas, apsisaugoti nuo neteisingų interpretacijų ir nepagrįstų lūkesčių.

Aš, vardas pavardė, asmeninės paskyros adresas www.keybase.ios XXXXXXX, viešai pareiškiu, kad:

 1. Asmeniškai, be kitų asmenų psichologinio, ekonominio ar kitokio spaudimo ar primygtino prašymo ar įtikinėjimo, ketinu savo aktyviais veiksmais vykdyti auksinų emisiją ir/ar naudoti santykinai stabilios vertės auksinus;
 2. Auksinai yra virtualūs vienetai egzistuojantys Stellar blokų grandinėje: 2.1. santykinai stabilios vertės (“geltonieji”) auksinai (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL, antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G) ir 2.2. santykinai stabilios vertės (“raudonieji”) auksinai (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA , antrinė paskyra**GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G);
 3. “Santykinai stabilios vertės auksinais” aš laikau tokius auksinus, kurių, rinkos kaina panaši į Euro (EUR) vertę, tačiau joks asmuo, asmenų grupė, jokia įmonė, įstaiga ar organizacija nėra suteikusi jokių garantijų, niekaip neįsipareigojo ir neteigė, kad taip bus ir ateityje.
 4. Aš ketinu siekti, kad mano išleisti į apyvartą (emituoti) auksinai visada išliktų santykinai stabilios vertės, tačiau nesuteikiu jokių pažadų, patvirtinimų, įsipareigojimų, užstatų, laidavimų ir garantijų, kad šis siekis bus sėkmingai įgyvendintas. Aš pareiškiu, kad auksino vertė grindžiama išimtinai mano ir kitų emitentų asmenine reputacija, nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 5. Vykdyti auksino emisiją, ar ne, naudotis juo, ar ne, priklauso išskirtinai nuo mano asmeninių nuostatų ir veiksmų. Aš suprantu, kad naudodamasis auksinu galiu patirti nuostolių, todėl juo naudosiuosi tik tiek, kad galimi nuostoliai nebūtų man reikšmingi.
 6. Auksino emisijos aktu laikau mano asmenine valia grįstą bet kokio dydžio ir paskirties auksinų transakciją iš mano paskyros Stellar blokų grandinėje, kurios viešasis kriptografinis raktas yra G______________________________.
 7. Auksinų transakcija į mano paskyrą gali reikšti, tačiau nebūtinai reiškia, kad kažkoks kitas asmuo ar asmenys įvykdė auksinų emisiją. Auksinų ar bet kokių kitų virtualių vienetų transakcija iš bet kokios paskyros į mano asmeninę paskyrą teisine prasme manęs nesaisto nei su tais vienetais, nei su transakciją atlikusiais asmenimis, nei su kitais tų vienetų turėtojais. Aš suprantu, kad turiu galimybę, tačiau neprivalau, be jokių išankstinių sąlygų, išlygų ir pasėkmių grąžinti siuntėjui visus į mano paskytą atsiųstus auksinus ir kitokius virtualius vienetus ir toks veiksmas nesukels man jokių neigiamų teisinių pasėkmių.
 8. Auksinų paskirtis yra tokia, kokią jiems suteikius aš pats ir kaip dėl tos paskirties sutarta su kitais asmenimis.
 9. Aš deklaruoju, kad ketinu geltonuosius auksinus naudoti tarpusavio paskolų veikloje kaip indikatorių pariteto pagrindais atspindinį tarpusavio skolinimo transakcijas ir tarpusavio skolinimo veiklos dalyvių reputaciją.
 10. Aš deklaruoju, kad ketinu raudonuosius auksinus naudoti tarpusavio paskolų veikloje kaip informavimo apie tarpusavio skolinimo veiklą ir edukavimo apie decentralizuotų informacinių sistemų mechanizmus tarpusavio skolinimo srityje, priemonę.
 11. Tas faktas, kad kažkoks asmuo ar asmenys, įmonė, įstaiga ar organizacija yra susiję su auksino sukūrimu technine, organizacine ar bet kokia kita prasme, nesukuria jokių teisinių pasėkmių nei man, nei tam asmeniui (-ims). kurie yra prie to prisidėję.
 12. Aš pareiškiu, kad joks asmuo ar asmenys nėra prisiėmę ir nėra pažadėję prisiimti ateityje jokių įsipareigojimų susijusių su auksinu, įskaitant, tačiau neapsiribojant įsipareigojimą aprūpinti auksinais reikalingais mano auksinų emisijai atlikti ir kitiems tikslams, įsipareigojimą užtikrinti paskyrų, kuriose laikomi auksinai saugumą, įsipareigojimą kaip nors reguliuoti kitų asmenų vykdomos auksinų emisijos ir transakcijų apimtis, įsipareigojimą gauti palūkanas, dividendus, bet kokią balsavimo teisę ar bet kokią kitokią naudą.
 13. Tai, kad koks nors kitas asmuo ar asmenys taip pat yra pareiškęs apie analogiškų ar kitokių auksinų emisiją, nesuteikia jokių teisių ir nesukuria jokių pareigų nei mums tarpusavyje, nei trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 14. Aš besąlygiškai pareiškiu, kad neprisiimu, nereikalauju ir nereikalausiu jokios atsakomybės iš kitų asmenų dėl rizikų, susijusi su auksinų sukūrimu Stellar blokų grandinėje, transakcijų techniniu palaikymu, auksinų apskaitos tikslumu, informacijos apie auksinus viešinimu www.auksinas.lt, keybase.io ir kitur, raštišku ar žodiniu auksinų apibūdinimu, apibrėžimu, paaiškinimu, nuomone ar rekomendacija dėl galimų panaudojimo būdų, vertingumo, kainos ir kitų aspektų.
 15. Niekas neprivalėjo, neprivalo ir neprivalės užtikrinti, kad mano paskyra ir joje esantys auksinai man būtų pasiekiami dabar ir/ar bet kuriuo kitu momentu ateityje.
 16. Niekas neprivalo užtikrinti, kad aš turėčiau galimybę vykdyti auksinų emisiją ir bet kokias kitas transakcijas dabar, ar bet kada ateityje.
 17. Aš suprantu, kad niekas neprivalo priimti mano siūlomus auksinus kaip mokėjimo priemonę, kaip užstatą, laidavimą ar garantiją.
 18. Aš suprantu, kad kitų asmenų išleidžiamų į apyvartą analogiškų ar kitokių auksinų vertė taip pat nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 19. Aš įsipareigoju neperleisti ir besąlygiškai uždraudžiu bet kam ir bet kokiu būdu perleisti iš manęs gautus auksinus tretiesiems asmenims, jei jie nėra tinkamu būdu pasirašę analogiškos šiai deklaracijai auksino emitento ir naudotojo deklaracijos ir jos neskelbia viešai savo asmeninėje paskyroje www.keybase.io. Kiekvienas asmuo vykdydamas auksinų transakciją kitam asmeniui, turi įsitikinti to auksinų gavėjo tapatybe ir nustatyti, kad jo paskyra yra susieta su viešai skelbiama tapatybe. Visa atsakomybė už veiksmus atliktus nesilaikant šios nuostatos, tenka juos atlikusiam asmeniui ar asmenims.
 20. Aš pareiškiu, kad auksinų emisijos dydis ir periodiškumas yra vienasmeniškas mano sprendimas. Šiems mano sprendimams gali daryti lemiamą įtaką auksino antrinių paskyrų valdytojų sprendimai. Aš sutinku, kad antrinės paskyros, iš kurios bus tiekiami auksinai į mano paskyrą (man ketinant vykdyti emisiją) valdytojas ar valdytojai gali patys nuspręsti dėl man pervedamų auksinų kiekio bei periodiškumo ir neprivalo teikti jokių su tuo susijusių paaiškinimų ir pagrindimų.
 21. Aš žinau, kad mano planuojamai auksinų emisijai reikalingi auksinai iš antrinių paskyrų gali būti perduoti man tik neatlygintinai, išskyrus su transakcijos vykdymu ir paskyrų aktyvavimu susijusių išlaidų, informacijos laikmenos įsigijimo, laikmenos pakavimo, apipavidalinimo, pristatymo ir kitų su tuo susijusių išlaidų galimą padengimą.
 22. Aš suteikiu besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą bet kam susipažinti su šia mano elektroniniu parašu pasirašyta ir bet kokiu būdu paviešinta deklaracija (įskaitant elektroninio parašo patikrinimą), daryti deklaracijos kopijas ir saugoti jas bet kokiu būdu neribotą laiką.

Deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu ir gali būti patikrinta www.gosign.lt, arba www.signa.mitsoft.lt

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io

PASTABOS.

*Pirminė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, kurioje buvo pradėtas auksino, techninio kūrimo procesas, kuris apima dviejų Stellar paskyrų sukūrimo, jų aktyvavimo papildant Lumens (XLM) vienetais, pasitikėjimo linijų (angl.- trustlines) nustatymo ir visų auksinų pervedimo į antrinę paskyrą operacijų. Pirminė paskyra yra išimtinai techninio pobūdžio instrumentas, ji nelaikomos emisijos paskyra, kadangi asmuo, arba asmenys atliekantys transakcijas iš šios paskyros neprisiima jokių įsipareigojimų, negauna pelno, nesuteikia jokių garantijų, viešai nedeklaruoja jokių ketinimų, o taip pat nereikalauja jokių įsipareigojimų iš auksinus gaunančių antrinių ir tretinių paskyrų valdytojų. Vienintelė tinkamo antrinių paskyrų funkcionavimo prielaida yra galimi jų valdytojų reputaciniai nuostoliai.

**Antrinė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, į kurią pervedami visi auksinai iš pirminės paskyros ir iš kurios paskirtomi į visas paskyras, kurių savininkai ketina vykdyti auksinų emisiją. Patogumo ir saugumo tikslu antrinėje paskyroje esantys auksinai gali būti paskirstyti į kitas paskyras, kurios pagal numatytą paskirtį ir naudojimo būdą taip pat laikytinos antrinėmis paskyromis. Antrinės paskyros yra išimtinai techninio pobūdžio instrumentas, jos nelaikomos emisijos paskyromis, kadangi asmuo, arba asmenys atliekantys transakcijas iš šios paskyros (arba tokių paskyrų) neprisiima jokių įsipareigojimų, negauna pelno, nesuteikia jokių garantijų, viešai nedeklaruoja jokių ketinimų, o taip pat nereikalauja jokių įsipareigojimų iš auksinus atsiunčiančios pirminės paskyros valdytojo ir auksinus gaunančių tretinių paskyrų valdytojų. Vienintelė tinkamo antrinių paskyrų funkcionavimo prielaida yra galimi jų valdytojų reputaciniai nuostoliai.

*** Tretinė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyros, į kurias pervedami auksinai iš antrinės paskyros (-ų). Iš tretinių paskyrų vykdoma auksinų emisija. Tretinių paskyrų valdytojai prieš pradėdami emisiją pasirašo ir paviešina auksino emitetnto ir naudotojo deklaraciją.

Deklaracijos teksto pabaiga.

—————————————

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io