Auksinų klasifikacija: I dalis. “Individualieji”, “grupiniai” ir “multigrupiniai” auksinai.

Visi žemiau pateikiami auksinų apibrėžimai ir klasifikacija yra bandymas pamodeliuoti, kokie galėtų būti auksinai, kas, kaip ir kokiais būdais juos galėtų leisti į apyvartą ir kaip jie galėtų būti naudojami. Tai yar informacinio (neprivalamojos) pobūdžio aprašymai, paliekantys skaitytojui, auksinų kūrėjui ar naudotojui galimybę ir net prievolę pačiam pasirinkti jam priimtinus variantus, išsiaiškinti auksinų teikiamą naudą ir galimus nuostolius. Iš esmės kurti ir naudoti auksinus galima pradėti ir be gilinimosi į šiuos painius tekstus, tačiau, autoriaus nuomone, jie gali padėti geriaus išnaudoti auksinus technologiją savo tikslams, lengviau komunikuoti su kitais auksinų leidėjais ir naudotojais, o taip pat išvengti kai kurių klaidų. Jei ketinate auksinų kūrimui ar įsigijimui skirti ženklią sumą savo lėšų, kurių galimas praradimas jums būtų skausmingas, prieš tai darydami pasitarkite su profesionaliais teisininkais ir finansų konsultantais, turinčiais praktikos kriptovaliutų srityje.

Taigi, auksinai pagal emisijos vykdymo būdą gali būti sąlyginai skirstomi į individualiuosius”, “grupinius ir multigrupinius”. Pagal emitento įsipareigojimus auksinų gavėjams, auksinai gali būt skirtomi į “įpareigojančius” ir “neįpareigojančius”. Pagal prisiimamų įsipareigojimų pobūdį “įpareigojantys” auksinai gali būti skirstomi į “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso” ir “neapibrėžto kurso”, į “grąžintinus” ir “negrąžintinus” auksinus, pagal suteikiamas teises dalyvauti emitento sprendimų priėmime, – į “su balso teise”, “be balso teisės”. Taip pat Auksinai gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”. Skiriasi jie tuo, kad “nuasmenintų” auksinų išleidėjas neatskleidžia savo tapatybės ir savo auksino reputaciją gali sukurti ir palaikyti tik atlikdamas taip vadinamą “proof of burn” procedūrą emitentai patys pasirenka išleidžiamų auksinų parametrus, t.y. nusprendžia ar auksinus į apyvartą leidžia asmeniškai, ar dalyvaudami grupėje, ar prisiima įsipareigojimus, galinčius sukelti teisines ir finansines pasėkmes (prievoles). Kuo didesnis auksino emisijoje dalyvaujančių ir juos naudojančių asmenų skaičius, kuo daugiau įsipareigojimų prisiimama ir kuo daugiau teisių auksino naudotojams suteikiama, tuo didesnė tikimybė, kad tas auksinas taps “reguliuojamu”, t.y. ta veikla bus traktuojama kaip licencijuotina ir reguliuotina pagal finansų sektorių reguliuojančius teisės aktus., todėl kiekvienas auksinų emisiją vykdantis, ar emitentų grupėje dalyvaujantis asmuo turi aiškiai suvokti vieno ar kito auksino parametro reikšmę ir atsakingai juos pasirinkti. Tolimesnėse straipsnio dalyse bus aprašomi hipotetiniai auksinų, turinčių įvairius parametrų rinkinius, modeliai, prognozuojamos galimos jų pritaikymo sritys. Šioje, pirmojoje dalyje kalbama apie “individualiuosius”, “grupinius ir multigrupinius” auksinus, apie kitų klasių auksinus bus kalbama kitose dalyse.

“Individualieji” auksinai yra virtualūs vertės/reputacijos vienetai, kuriuos kuria ir į apyvartą išleidžia vienasmeniškai jų leidėjas – fizinis asmuo. Tai nereiškia, kad jam negali padėti kiti asmenys, turintys techninių, teisinių ar kitokių specifinių žinių, tačiau tik pats leidėjas vienasmeniškai priima sprendimus dėl auksino (t.y. to vieneto, kurį jis išleidžia) pavadinimo, charakteristikų ir apyvartos pradžios.

“Individualieji” auksinai visada bus siejami su tuo individu, kuris juos išleido į apyvartą, tokiu būdu jie tampa to asmens reputacijos matavimo vienetu. Be abejo, kiekvieno asmens reputacija susideda iš daugelio aspektų, todėl auksinas nėra universalus asmens reputacijos indikatorius, jis tik iš dalies apibūdina asmens reputaciją ir tik toje vertybių sistemoje, kuri egzistuoja Auksino tinkle. Pavyzdžiui, faktas, kad asmuo turi susikūręs auksiną, kurio emisija prasidėjo prieš kelis metus, jo apyvarta nuolat didėja, o kursas yra santykinai stabilus, greičiausiai nieko nereikš asmeniui, kuris nedalyvauja Auksino tinkle. Tuo tarpu kitam asmeniui, kuris yra patyręs Auksino tinklo dalyvis, tai gali reikšti, kad asmens reputacija yra labai aukšta, kad galima atidaryti “plačią” pasitikėjimo liniją to asmens leidžiamam auksinui, arba, kitaip tariant, galima tuo asmeniu pasitikėti.

Pagal tai, kaip auksinų leidėjas reguliuoja emisijos intensyvumą ir vertę kitų vienetų atžvilgiu, auksinai gali būti ” fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “neapibrėžto kurso”. “Fiksuoto kurso” auksinų leidėjas įsipareigoja, kad jo jo auksinų kursas “pririštas” prie valstybių centrinių bankų leidžiamų (“stabilių”) valiutų kursų. Tai reiškia, kad auksinų leidėjas įsipareigoja supirkti/pakeisti visus jam tiesiogiai pateikiamus arba rinkose (pagrindinėse keityklose, kuriose prekiaujama tais auksinais) siūlomus auksinus fiksuotu kursu (pavyzdžiui santykyje 1:1 su Euru). Akivaizdu, kad tokių auksinų emitentas turi ypač gerai įvertinti savo galimybes ir neišleisti į apyvartą daugiau auksinų, nei jos bet kuriuo momentu įstengs supirkti atgal. Be to reikia turėti omenyje, kad esant tam tikros apimties šių auksinų emisijai (pavyzdžiui, ženkliai išeinančiai už artimų draugų rato), finansų rinkas kontroliuojančių institucijų sprendimu tokia veikla gali būti vertinama kaip licencijuotina.

“Santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų leidėjas gali viešai deklaruoti, kad jis pagal galimybes stengsis (be jokių garantijų) palaikyti kursą kiek įmanoma stabilesnį ir kiek įmanoma artimesnį pasirinktam “taikiniui”, pavyzdžiui eurui. Tokiu atveju, pasitikėjimo linijas šiam auksinui atveriantys asmenys iš pradžių priima sprendimus remdamiesi įvairiomis žiniomis apie emitentą apskritai (asmeninės savybės, patikimumas, mokumas, ir pan.) kurias papildo, o vėliau ir pakeičia to auksino “istorija”, t.y. informacija apie tai, kaip kito to emitento išleidžiamo auksino emisijos apimtys, naudotojų skaičius ir rinkos kaina. “Santykinai stabilaus kurso” “individualieji” auksinai su gera “istorija” ir tinkama rinkos kaina, gali būti pasirenkami kaip tarpinė valiuta prekiaujant auksinai “be istorijos”. Tokiu būdu “santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų emitentai prekiaudami savo emituotais auksinais gali sukurti sinergijos ir tinklo efektą .

“Neapibrėžto kurso” auksinų emitentas deklaruoja, kad tarp jo emisijos tikslų nėra tikslo palaikyti vienokio ar kitokio auksino kurso. Tai nebūtinai reiškia, kad šis auksinas bus bevertis ir jam neverta atidarinėti pasitikėjimo linijos, tačiau tokio auksino vertinimas turėtų būti daromas pagal kitus kompleksinius kriterijus. Viena vertus, galimi staigūs tokių auksinų vertės pokyčiai, arba net visiškas nuverėjimas, kita vertus, tokie auksinai turi potencialo labai paplisti ir atnešti daug naudos jų savininkams ir visai ekosistemai.

“individualieji” auksinai gali būti vadinami bet kokiais pavadinimais, tačiau pasirinkus pavadinimą tapatų arba beveik tapatų reguliuojamoms valiutoms, pavyzdžiui “EUR”, “Euras” “USD”, “JAV doleris ir pan., būtina labai aiškiai, išsamiai ir kiek įmanoma plačiau atskleisti informaciją apie tai, kokiai klasei tie auksinai priskirtini. Kyla pagrįstų abejonių, ar galima būtų rasti kokį nors racionalų paaiškinimą neapibrėžto kurso “EUR” auksinų emisijai. Tokiu atveju, matyt, daugiau prasmės būtų suteikti pavadinimą nesiasocijuojantį su reguliuojamomis valiutomis.

Auksinai gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”. Skiriasi jie tuo, kad “nuasmenintų” auksinų išleidėjas neatskleidžia savo tapatybės ir savo auksino reputaciją gali sukurti ir palaikyti atlikdamas taip vadinamą “proof of burn” procedūrą, pavyzdžiui paaukodamas išleidžiamų auksinų kiekiui proporcingą pinigų sumą labdaringais tikslais, arba atitinkamą kiekį vertingos skaitmeninės valiutos persiųsdamas į niekam nepasiekiamą sąskaitą (unspendable address – angl.). Individualieji “nuasmeninti” auksinai gali būti pasirinkti tais atvejais, kai asmuo dėl kokių nors priežasčių nori dalyvauti tinkle anonimiškai, t.y. vietoje tikrų duomenų nurodydamas pasirinktus pseudonimus. “Nuasmeninti” auksinai per tam tikrą procedūrą gali būti paversti “vardiniais “, tuo tarpu “vardiniai”, dėl suprantamų priežasčių, negali būti paversti “nuasmenintais”.

“Individualiųjų” auksinų vertė ir rinkos kaina pirmiausia priklauso nuo jų leidėjo reputacijos Auksino tinkle. Reputacija priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, nuo asmens aktyvumo tinkle ir gebėjimo dalyvauti veikloje pagal bendrai priimtinas taisykles, pastangų didinti savo “individualaus” auksino” rinkos kainą ilgalaikėje perspektyvoje ir t.t. “Individualiųjų” auksinų apyvarta vyksta per tiesioginius prekybos sandorius (porose “individualieji” auksinai – “individualieji” auksinai, “individualieji” auksinai – “grupiniai auksinai”, “individualieji auksinai” – “multigrupiniai” auksinai “individualieji” auksinai – “kitos skaitmeninės valiutos”, “individualieji” auksinai – elektroniniai pinigai (EUR ir USD ir pan.) ir kitose porų kombinacijose, o taip pat per “mokėjimų kelius” (path payments-angl.). Apie “mokėjimo kelius” skaitykite atsirą įrašą “Mokėjimo keliai” – kaip tai veikia.

“Grupiniai” auksinai

“Grupinių”  auksinų kūrėjais gali būti bet kokio dydžio asmenų grupė. Projektas gali būti sėkmingesnis, jei jo dalyviai jau yra sukūrę geros reputacijos “individualiuosius” auksinus. “Grupiniai” auksinai, labiau nei “individualieji” tinka prekybai tarp atskirų grupių , o taip pat ir pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje, kadangi gali turėti didesnį likvidumą, per juos gali būti pritraukiamos lėšas iš viso pasaulio. Galimi įvairūs “grupinių” auksinų emisijos kontrolės būdai, tačiau, tikėtina, kad visais atvejais būtų naudojama “multisignature” funkcionalumas, per kurį emisiją galėtų kontroliuoti visi emisijoje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir “individualieji” auksinai, ” grupiniai auksinai gali būti “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “nefiksuoto kurso”. Taip pat jie gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”.

“Multigrupiniai” auksinai

“Multigrupinius” auksinus gali kurti ir leisti į apyvartą “grupinių” auksinų leidėjų grupės. Kiekviena iš tų grupių gali kontroliuoti po vieną “raktą”, taip pat gali būti naudojami kiti išmanieji kontraktai. Šių priemonių pagalba galimos įvairios valdymo schemos, labiausiai atitinkančios dalyvių interesus ir labiausiai stiprinančios projekto reputaciją. “Multigrupiniai” auksinai labiau už kitus tinka prekybai pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje dėl didesnio likvidumo ir kapitalizacijos.

PASTABA.

Auksinai, kol jie neturi požymių, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme:  “elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjams gavus lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius: 1) yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; 2) skirta mokėjimo operacijoms atlikti; 3) priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai” nėra elektroniniai pinigai.

Auksino tinklo dalyviai visapusiškomis pastangomis didina auksinų žinomumą ir kapitalizaciją,  tačiau nei bendruomenė, nei atskiri jos nariai neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinų apyvarta ir jų verte kol atskirai apie tai raštiškai nepareiškia, neteikia asmeninio pobūdžio rekomendacijų dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su nefinansinėmis ir/ar finansinėmis priemonėmis, neprisiima jokios atsakomybės dėl Auksino tinklo projektų tęstinumo ir galimų nuostolių. Kiekvienas dalyvis turi suprasti, kad dėl įvairių ekonominių, technologinių, politinių  ir kitokių priežasčių, auksinų vertė gali labai padidėti arba sumažėti (net nukristi iki nulio) ir visa su tuo susijusi rizika tenka jam pačiam. Kiekvienas dalyvis turi savarankiškai pasirūpinti savo komunikacijos priemonių saugumu. Siekiant dar aukštesnio duomenų saugumo lygio, duomenys apie turimus auksinus ir jų transakcijas gali būti papildomai  (Bittorent protokolo pagalba) saugomi po pasaulį pasklidusiuose individualiuose kompiuteriuose , “offline” kaupikliuose failų pavidalu, “popierinėse piniginėse” arba kitokio tipo decentralizuotose saugyklose.

Auksinas-nauja labdaros forma.

Labdara gali būti teikiama įvairiais būdais. Kai labdara teikiama artimoje aplinkoje esantiems pažįstamiems žmonėms, labdaros būdų pasirinkimas yra labai didelis, tačiau kai labdara teikiama geografiškai nutolusiems nepažįstamiems žmonėms, tiesioginis pinigų persiuntimas į labdaros gavėjo sąskaitą yra pats patogiausias būdas tiek labdaros teikėjui, tiek ir gavėjui. Tiesa, pastaruoju atveju gali iškilti abejonių dėl galimo sukčiavimo ar kitokio piktnaudžiavimo žmonių gerumu. Atsiranda poreikis kaip nors įsitikinti paramos gavėjo sąžiningumu. Iš dalies šią problemą gali padėti vietoje veikiančios labdaringos organizacijos, kurios gali atlikti labdaros gavėjų atranką, tačiau tai neišvengiamai susiję su administraciniais kaštais. Kita problema yra pinigų trūkumas pas pačius geraširdiškus žmones. Daug žmonių linkusių teikti labdarą patys gyvena “nuo algos iki algos” ir nuolat jaučia pinigų trūkumą. Šias problemas galima spręsti dalyvaujant Auksino tinkle.  Auksinas yra nuostabus tuo, kad jis sudaro galimybę padėti kitam ne tik nesumažinant savo ribotų materialinių, resursų, bet netgi juos padidinant.  Skamba neįtikėtinai,  tačiau tai paaiškinama labai paprastai. Labdaros gavėjui prisijungus prie Auksino tinklo ir paviešinus savo paskyros adresą, jis gali sulaukti pasiūlymų atverti “pasitikėjimo linijas” įvairiems auksino vienetams.  Tie pasiūlymai gali būti pateikiami kartu su tam tikru kiekiu XLM (kurie yra lengvai iškeičiami į įprastus pinigus), arba tam tikru kiekiu įvairių asmenų ir jų grupių auksinų, kuriems labdaros gavėjas “pasitikėjimo linijas” jau yra atvėręs.  Taip pat jis gali būti pakviestas dalyvauti įvairiuose tinklo projektuose. Ne ką mažesnes galimybes gauti paramą atveria būdas, kai asmuo susikuria savo vardo auksiną ir jį platina tarp tinklo dalyvių. Žinoma, tai reikalauja tam tikrų pastangų ir žinių, tačiau išvysčius asmeninį auksiną iki tam tikro lygio, jis gali tapti vienu iš pagrindinių to asmens materialinės gerovės užsitikrinimo instrumentų.

Nevyriausybinių organizacijų dalyviams, ieškantiems naujų veiklos formų, taip pat verta pasidomėti Auksino tinklo teikiamomis galimybėmis. Pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija gali susikurti ir savo svetainėje skelbti jų remiamų asmenų Stellar paskyras, į kurias Stellar Lumens vienetai, auksinai, komercinių įmonių išleisti elektroninių nuolaidų kuponai ir pan. galėtų būti pervedami tiesiogiai. Tikėtina, remiamieji asmenys užmezgę ryšį su Auksino tinklu, susikurtų savo auksiną ir jį išvystytų, t.y. papildomai prie “žuvies” gautų dar ir “meškerę”. 

Kiekviena nevyriausybinė organizacija gali susikurti savo auksiną, kuris vykdytų organizacijos  dalyvių reputacijos matavimo ir motyvavimo, organizacijos reklamavimo ir kitas funkcijas.

Jei jums reikia daugiau informacijos šia tema, prašome parašyti į info@auksinas.lt. Nevyriausybinių organizacijų atstovus konsultuojame nemokamai.