Auksino emisijos algoritmas

Dabartinių virtualiųjų valiutų emisija dažniausiai yra vykdoma atliekant tam tikras operacijas automatizuotu būdu, t.y. naujai generuojamą valiutą gauna invesuotojai į specialią programinę ir techninę įrangą ir jų operatoriai (Proof of work, Proof of stake, Delegated proof of work, Proof of Proof of Space and Time ir įvairūs mišrūs algoritmai).

Neretai kriptovaliutų projektų iniciatoriai (fiziniai asmenys arba vystymo fondai) emisijos pradžioje iš anksto paima dalį valiutos vienetų sau (angl. – premined stake). Dažniausiai ta paimtoji dalis skiriama konkretiems tikslams, pavyzdžiui programavimo, marketingo darbams apmokėti. Toks išankstinis emisijos dalies paskirstymas emisijos iniciatoriams dažnai kritikuojamas dėl tariamo nesąžiningumo, vyksta diskusijos dėl optimalios virtualiųjų valiutų emisijos tvarkos. Ko gero “teisingiausios emisijos” algoritmas neegzistuoja, kadangi visada vertinama per skirtingų interesų prizmę. Šiame konteste pasitvirtina taisyklė – “Nuglėtojų neteisia”.

“Blockchain” tehnologija grįstų projektų ašimi yra “vidiniai” virtualūs vienetai (angl.- native token), kaip pavyzdžiui Bitcoin, Ethereum, Stellar. Daugeliu atvejų yra techninė galimybė “ant” egzistuojančio “blockhain-o”, susikurti “papildomus” virtualius vienetus (user issued token), kurie pagal techninius parametrus labai panašūs į “vidinius” virtualius vienetus, tačiau jų emisijos ir naudojimo taisykles nustato patys šių vienetų kūrėjai.

Pavyzdžiui, Proof of Burn emisijos algoritmo atveju naujai generuojami vienetai paskirstomi proporcingai sunaikintam kitos valiutos kiekiui (pavyzdžiui Counterparty projekto atveju buvo “sudeginta” 2140 Bitcoin, kartais naujai kuriami (emituojami) vienetai suteikiami už anksčiau įgytų valiutos vienetų “terminuotą užrakinimą” išmaniajame kontrakte tikslu palaikyti jos stabilumą (Staking), kartais naujų valiutos vienetų paskirstymas siejamas su specialiose platformose kuriamo turinio kiekiu ir kokybe (Proof of brain Hive.io) ir t.t.

Auksinai egzistuoja “ant” Stellar blokyno, jų emisijos ir naudojimo taisyklės priklauso nuo jų naudotojų. Auksino emisijos algoritmas gali būti pritaikomas prie kintančių aplinkybių, kadangi emisijos parametrai priklauso ne nuo centrinio sprendimų priėmėjo, o nuo kiekvieno emisijoje dalyvaujančio asmens (decentralizuota emisija). Tokiais pagrindais vystoma virtualioji valiuta yra labai atspari tiek vagystėms įsilaužiant į paskyras, tiek ir reguliuotojo bandymams suvaržyti emisiją. Atakos gali sukelti laikinus auksino vertės svyravimus, tačiau emisijos ir projekto apskritai sustabdyti negali.

“Decentralizuota emisija” reiškia, kad vieno emisijos centro nėra. Kadangi egzistuoja paskyra, nuo kurios emisija prasideda, joje iš pradžių saugomi visi egzistuojantys auksinai, iš šios paskyros į kitas paskyras vykdomos transakcijos neturi “išorės stebėtojui” lengvai suprantamos logikos, gali susidaryti klaidingas įvaizdis, kad kažkas turi”aukso puodą” ir juo manipuliuoja, kad emisija vykdoma nesąžiningai, neskaidriai ir nesuprantamai. Šis pirminis įspūdis klaidingas dėl to, kad iš tiesų auksino emisija grįsta lanksčiu savireguliaciniu algoritmu. Patogumo dėlei galima pabandyti įsivaizduoti pagal kokį algoritmą vyksta augalo šaknų augimas. Augalo sėkla (pirminė auksino emisijos paskyra) pradžioje turi sukaupusi visas maistines medžiagas, visą genetinę informaciją. Sėklos daigas dalinasi į šaknis, formuojasi kitos augalo dalys. Kaip šaknys geriausia vystosi puresnės dirvos ir maistinių medžiagų kryptimi, taip auksino virtualios valiutos projekto iniciatoriai vykdo auksino emisiją į tas paskyras, kurių valdytojai yra perspektyviausi plėtros prasme. Kaip ir šaknų analogijos atveju, tas perspektyvumas yra patikrinamas praktikoje, sėkmės atveju vyksta tolimesnis augimas (emituojama daugiau auksinų), o nesėkmės atveju keičiama augimo kryptis (aiškinamasi priežastys su paskyros – gavėjos valdytoju, daromos korekcijos). Kiekvienas auksino paskyros valdytojas, dalyvaujantis emisijoje (įskaitant ir pirminės paskyros valdytoją ir/ar valdytojus) nuolat ieško tinkamiausios pusiausvyros tarp dviejų viena kitai priešingų paskatų, – iš vienos pusės siekiama padidinti emisiją, iš kitos pusės siekiama išlaikyti santykinai stabilią auksino vertę, susietą su EUR. Jei vienos ar kitos paskyros valdytojas, siekdamas kuo didesnės plėtros per daug optimistiškai įvertins emituojamus auksinus priimančios paskyros valdytojo patikimumą ir perspektyvimą ir emituoti auksinai stagnuos paskyroje arba, dar blogiau, nedelsiant pavirs SELL orderiu, jis pakenks ne tik bendruomenei, bet ir sau asmeniškai, kadangi devalvuojami ir jo turimi auksinai, krinta jo, kaip emitento reputacija. Tai automatiškai reiškia, kad susikompromitavusio asmens emisijos ateityje bus mažesnės arba negalės vykti apskritai. Tokiu savireguliacijos būdu atrandamas optimaliausias auksino emisijos algoritmas, kurį galima pavadinti “Augimo” algoritmu. Kuriama kolektyvinė vertė ir tinklo efektas. Nėra jokių teisiškai įpareigojančių rašytinių taisyklių, yra tik asmenų valia grįstas bendras veikimas siekiant sukurti sąžiningą, skaidrią ir neprievartinę finansų sistemą ir kurti vertę sau. Tokia sistemos architektūra daro ją atsparia galimiems išpuoliams iš “status quo” išlaikymo siekiančių finansų sektoriaus interesų grupių pusės.

Toliau tekste apžvelgiami iššūkiai kylantys vykdant auksino emisiją ir galimi jų sprendimo būdai.

“Aukso puodo” problema. Ji aktuali ko gero visiems pagrindiniams virtualiųjų valiutų projektams ir pasireiškia tuo, kad vienokia ar kitokia forma egzistuoja “užrakinta koncentruota vertė”, kuri pagal tam tikras taisykles skirstoma žmonėms. Tai sukuria dideles paskatas apeidinėti taisykles arba surasti “slaptą raktą” ir pagrobti visą “aukso puodą”. Vieni norintys gauti naudos iš “aukso puodo” laikosi taisyklių ir gauna “tai kas jiems priklauso”, kiti stengiasi apeiti taisykles ir pasipelnyti pirmųjų sąskaita.

Efektyviausias būdas apsaugoti “aukso puodą” yra padaryti taip, kad jo užgrobėjas nieko nelaimėtų. Tai įmanoma tada, kai “aukso puode” sukaupta vertė tampa verte tik tuo atveju ir tik pas tuos, kurie supranta pagal kokias taisykles ja reikia naudotis ir jų laisvanoriškai laikosi. Kitaip tariant, “aukso puode” sukoncentruota vertė yra tik “potenciali vertė su išlygomis” todėl ji gali būti lengvai prieinama visiems norintiems ir sugebantiems ją tinkamai emituoti auksinų pavidalu.

Ar gali būti, kad kas nors turi vertę, kas yra lengvai prieinama visiems?

Atsakant į šį klausimą, gera analogija, matyt, galėtų būti skaitmenų (skaičių) fenomenas. Ar skaitmenys (skaičiai) yra lengvai prieinami visiems? Atsakymas akivaizdus, – kiekvienas žmogus gali jais naudotis, tereikia laikytis tam tikrų jų užrašymo taisyklių, pavyzdžiui vieneto nevaizduoti apskritimu, o nulio nevaizduoti trikampe figūra. Ar tai, kad skaitmenys yra lengvai prieinami visiems jie automatiškai tampa beverčiai? Akivaizdu, kad skaitmenys tampa beverčiai tik tada kai neatlieka naudingos funkcijos, tai yra užrašomi chaotiškai, beprasmiškai, neatspindi kokių nors su materialiu pasauliu susijusių procesų arba juos atspindi neteisingai. Taigi, virtuali valiuta, iš esmės būdama tais pačiais skaičiais, būdama lengvai prieinama, tuo pačiu gali būti vertinga, su sąlyga, kad atspindės su materialiu pasauliu susijusius realius dalykus ir/ar procesus, t.y. atliks naudingas funkcijas . Skirtingai nuo skaičių – dekretinių pinigų (pvz. EUR), kurie atlieka funkcijas nes jų naudojimo taisyklės paremtos valstybės tarnautojų prievarta, virtualiosios valiutos tas pačias funkcijas atlieka laisvanoriškų, neprievartinių sandorių dėka.

Panašiai kaip Hive.io emisijos algoritmo atveju, kai emisija susieta su kuriamo turinio kiekiu ir kokybe, santykinai stabilaus auksino emisija susieta su tarpusavio paskolų apimtimis, o taip pat su nestabilios vertės virtualiomis valiuta, kuri yra kuriama tikslu atlikti “vertės kaupiklis” vaidmenį veikiant poroje su santykinai stabilios vertės auksinu.

Daugumos dabar egzistuojančių santykinai stabilios vertės virtualių vertė priklauso nuo valiutų, kuriomis “užtikrinamas stabilumas” vertės svyravimų. Tuo metu, kai “užtikrinančios” valiutos vertė krenta, sumažėja pasitikėjimas stabilia valiuta ir atvirkščiai. santykinai stabilaus auksino atveju veikia priešingas principas, – nestabilios vertės valiuta “vertės kaupiklis” neužtikrina auksino stabilumo, o atvirkščiai, priklausomai nuo auksino emisijos apimčių ir vertės stabilumo EUR atžvilgiu, kinta ir virtualios valiutos – “vertės kaupiklio” emisijos apimtis ir vertė. Tikėtina, kad “vertės kaupiklio” vertė ilgainiui nebekoreliuos su auksinu, tačiau auksino vertės stabilumas turėtų likti nepriklausomas nuo “vertės kaupiklio” visą laiką.

Daugiau apie virtualią valiutą – “vertės kaupiklį”, skaitykite kitame įraše (rengiamas) .

Popierinė auksinų piniginė

Auksino paskyros privatusis raktas, suteikiantis galimybę disponuoti auksinais, kitiems asmenims gali būti perduodamasįvairiais būdais. Vienas iš jų, – perdavimas taip vadinamos “popierinės piniginės” pagalba. Popieriuje užrašomas privatusis raktas (skaičių seka), kurį galima rankiniu būdu suvesti į elektrinę piniginę (pavyzdžiui lobstr.co, keybase.io, ar kitas) ir tokiu būdu įgyti galimybę disponuoti piniginės turiniu. Tas pats privatusis raktas gali būti pateikiamas QR kodo pavidalu, kurį nuskaičius tokią funkciją turinčia mobilia stellar aplikacija, ta piniginė pasipildo popierinėje piniginėje esančia paskyra su visais joje esančiais auksinais ir kitomis virtualiomis valiutomis.

Gavus popierinę piniginę reikia įsitikinti, ar kiti asmenys neturėjo galimybės ja pasinaudoti. Jei tokia galimybė neatmestina, tikėtina, kad koks nors asmuo jau susiinstaliavo popierinėje piniginėje esančią paskyrą ir ją kontroliuoja tokiomis pat teisėmis kaip ir jūs. Tai reiškia, kad galima tokia situacija, kad jūs papildote piniginę, o koks nors kitas, niekam nežinomas asmuo perveda joje esančią virtualią valiutą į kitą paskyra ir jūs ją prarandate. Todėl, naudojantis popierinėmis piniginėmis, visada reikia įsitikinti, ar jūsų virtualus turta yra saugus. Jei kyla abejonių, saugiausia yra tiesios pervesti popierinėje piniginėje esančią virtualią valiutą į kitą, tik jūsų kontroliuojamą paskyrą.

Privatusis (slaptas) paskyros raktas. Šiuo atveju jis rodomas tik dėl to, kad šioje paskyroje yra nedaug virtualios valiutos ir viskas ką atskleidėjas gali prarasti, tai keliasdešimt centų vertės XLM, kurie pervesti į paskyrą ją aktyvuojant ir atidarant pasitikėjimo liniją (trustline auksinui).
SAWBCRUQQQBUQK4PPF5N5FQSYIP2H3LB4IMBKL7JCQWSWBDIXHKCA2L7

Taigi, jei jūs nukopijuotumėte aukščiau esantį QR kodą ir/ar privatų raktą užrašytą skaičių seka (SAWBCR……….2L7), ir atspausdintumėte ant popieriaus, jūs turėtumėte “popierinę piniginę”. Pastaba. Kaip minėta auksčiau, ši piniginė nesaugi, nes jos slaptasis raktas yra paviešintas. Jie jus domina kaip susikurti saugią popierinę piniginę, rašykite info@auksinas.lt.

Kaip galima būtų panaudoti “popierines pinigines” auksino projekte? Pirmiausia, kaip priemonę platinti labai nedidelius kiekius auksinų trumpo kontakto su nepažįstamu asmeniu metu. Tokiu atveju popierinėje piniginėje turėtų būti ne tik slaptasis ir privatusis raktas, bet ir projekto aprašymas bei išsamesnės naudojimosi instrukcijos.

Auksinai ir jų pritaikymas

Auksinai yra virtualūs vienetai, kurių pritaikymo būdai gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, auksinai gali būti naudojami kaip savanoriškos veiklos dalyvių aktyvumo matavimo ir skatinimo priemonė, kaip tarpusavio skolinimo be palūkanų dalyvių aktyvumo ir reputacijos indikatorius.  Auksinų emitentai bendromis jėgomis siekia paversti juos santykinai stabilaus kurso virtualia valiuta ir naudoti kaip bendruomeninius pinigus nekomerciniuose atsiskaitymuose.

Stellar technologoja leidžia sukurti beveik neribotą kiekį virtualių valiutų su tokiu pačiu pavadinimu, todėl svarbu žinoti, kad kiekviena virtuali valiuta turi tam tikrus individualius požymius (identifikatorius), pagal kurios galima vienas valiutas atskirti nuo kitų. Taigi, čia aprašomo auksino identifikatoriai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį siekiant išvengti galimų klaidų ir apgavysčių yra šie:

 • Trumpasis pavadinimas: AUK;
 • TOML. failo saugojimo vieta: auksinas.stellarmint.io;
 • Pirminė paskyra*:

 GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL

Auksinų emisija vykdoma:

-neatlygintinai;

-skaidriai ir sąžiningai;

-dalyvių nuožiūra ir atsakomybe,

-siekiant bendrų tikslų;

“Emisija neatlygintinai” reiškia, kad tos auksinų transakcijos, kurios vykdomos jų emisijos tikslu, visada vykdomos negaunant atlygio nei dekretiniais pinigais, nei virtualosiomis valiutomis.     

“Emisija skaidriai ir sąžiningai” reiškia, kad visos auksino transakcijos yra viešai matomos Stellar blokyne (blockchain – angl.) ir bet kokia nesąžininga veikla, prieštaraujanti deklaruotiems tikslams ir vertybėms,  gali būti labai lengvai demaskuota. Transakcijos viršijančios 10 auksinų sumą per metus vienam asmeniui galimos tik tuo atveju, jei tas asmuo yra pasirašęs ir viešai paskelbęs auksinų emitento ir naudotojo deklaraciją, kurioje paviešinama asmens tapatybė ir susiejama su jo naudojama Stellar paskyra. Jei transakcija vykdoma emisijos tikslu, transakcijos pastaboje turi būti žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir emituojamų auksinų skaičius.  

“Emisija vykdoma dalyvių nuožiūra ir atsakomybe” reiškia, kad visos emisijos transakcijos priklauso tik nuo emisiją vykdančio asmens valios. Nėra jokių išankstinių auksinų emisijos taisyklių, išskyrus tas, kurias asmeniškai viešai pasirenka ir deklaruoja emisijos vykdytojas. Niekas neprivalo aiškinti kitiems asmenims emisijos motyvų ir eigos, tačiau tai yra sveikintina, kadangi tai prisideda prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Niekas niekam negali teikti jokių garantijų dėl auksinų vertės ateityje. 

“Siekiant bendrų tikslų”, reiškia, kad egzistuoja bendri tikslai, tačiau jie įtvirtinti ne formaliuose įpareigojančiuose dokumentuose, o viešuose asmenų pareiškimuose, pagal kuriuos kiti asmenys priima sprendimus dėl tikslų sutapimo ir tolimesnės sąveikos. 

Auksinai yra nestabilaus kurso virtuali valiuta, tačiau emitentai bendromis jėgomis siekia paversti ją santykinai stabilaus kurso virtualia valiuta. Šio tikslo auksinų emitentai siekia bandydami surasti optimalų emituojamų auksinų kiekį, kuris, viena vertus, užtikrintų maksimalią plėtrą, antra vertus, neužkirtstų kelio pastangoms palaikyti santykinai stabilią rinkos kainą, kiek įmanoma artimesnę pagrindinėms dekretinėms valiutoms. Pasiekus auksinų kainos santykinį stabilumą vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu, atsivers galimybė pilnaverčiam auksinų naudojimui tarpusavio skolinimo indikatoriaus vaidmenyje, o taip pat naudoti kaip bendruomeninius pinigus nekomerciniuose atsiskaitymuose.  

Auksinai kaip tarpusavio skolinimo be palūkanų indikatoriai naudojami tokiu būdu:

– Asmuo, gavęs beprocentinę tarpusavio paskolą, perveda analogišką kiekį auksinų paskolą suteikusiam asmeniui. Skolą grąžinus, auksinai grąžinami atgal. Tokiu būti Stellar blokyne padaromi įrašai apie paskolinimą ir skolos grąžinimą. Ši informacija vaizduojama taip pat vaizduojama grafiškai transakcijose dalyvavusių asmenų paskyrose, kas suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims lengviau analizuoti informaciją apie asmens transakcijas, jo įsitraukimo į tarpusavio skolinimą lygį ir reputaciją. Iš esmės ta pati informacija galėtų būti pateikta susipažinti tarpusavio skolinimo dalyviams ir kitais būdais, pavyzdžiui tiesiog viešinant išrašą iš asmens banko sąskaitos (tik su įrašais apie tarpusavio skolinimo transakcijas), tačiau auksinas, kaip indikatorius turi keletą privalumų: a) iš bendro transakcijų sąrašo, esančio banko sąskaitos išraše nereikia atrinkinėti su tarpusavio skolinimu nesusijusių įrašų; b) nereikia rūpintis informacijos pateikimo unifikavimu ir jos saugumu; c) tarpusavio skolinimo dalyviai auksinus gali naudoti kitais tikslais. 

Kiekvienas auksinų naudotojas gali nuspręsti nebedalyvauti tarpusavio skolinimo veikloje ir nesinaudoti auksinais kitais tikslais. Tokiu atveju asmuo gali atsikratyti turimais auksinais, – tai  t.y. grąžinantjį juos į emisijos paskyrą (vaizdžiai kalbant – “sudeginti”. Technine prasme toks asmuo gali taip pat inicijuoti SELL orderį decentralizuotojoje prekybos platformoje (DEX). Kiti auksinų naudotojai gali pirkti parduodamus auksinus rinkos kaina ir juos “deginti”, tokiu būdu pagerinti savo reputaciją asociacijos dalyvių tarpe. Rinkoje supirktus auksinus reikia “sudeginti” dėl to, kad to neatlikus atsiranda paskata nesąžiningiems susitarimams emisijos dėl emisijos, kuri, kaip žinia, yra neatlygintina.

Auksinų kaina rinkoje nustatoma superkant auksinus poroje AUK/EURT identifikatorius GAP5LETOV6YIE62YAM56STDANPRDO7ZFDBGSNHJQIYGGKSMOZAHOOS2S, arba poroje AUK/USDC, identifikatorius GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3 IHOJAPP5RE34K4KZVN.

Decentralizuoto tarpusavio skolinimo be palūkanų modelis. (Projektas “Tarpusavio skolinimas be palūkanų”).

Decentralizuotą tarpusavio skolinimo be palūkanų mechanizmą sudaro šie elementai:

 1. Licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų paslaugos;
 2. Auksinai, – tarpusavio skolinimo operacijų ir asmenų reputacijos indikatoriai;
 3. Tarpusavio paskolos numeris;
 4. Tarpusavio paskolų skelbimų lenta;
 5. Laikina tarpusavio paskolos koordinavimo grupė keybase.io platformoje.
 6. Stellar.expert analitinis įrankis (Stellar blokų grandinės naršyklė).

Licencijuotos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos.

Rinkoje veikia daug tokio pobūdžio paslaugas teikiančių įmonių, todėl tarpusavio paskolų dalyviai gali patys pasirinkti paslaugų tiekėjus, pagal tai, kurių paslaugos jiems yra priimtiniausios. Toliau nagrinėjant tarpusavio skolinimo mechanizmą kaip pavyzdys bus naudojama viena populiariausių ir patikimiausių paslaugų tiekėjų PayPal.

Auksinai – tarpusavio skolinimo operacijų ir asmenų reputacijos indikatoriai.

Virtualius tarpusavio paskolų operacijų indikatorius ganėtinai lengvai gali susikurti bet kuris asmuo ar tarpusavio paskolų asociacija (bendruomenė), tačiau šiuo metu jau yra galimybė neatlygintainai pasinaudoti virualiu tarpusavio skolinimo indikatoriumi, – Auksinu. Tam tereikia kreiptis žemiau nurodytais adresais dėl auksinų gavimo neatlygintinai.

Dėl neatlygintino auksinų gavimo prašome kreiptis info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybasio.lt

Tarpusavio paskolos numeris

Tarpusavio paskolos numerio generatorius naudojamas sugeneruoti unikalų tarpusavio paskolos (tuo pačiu ir laikinos tarpusavio paskolos grupės keybase.io) numerį, kuris palengvina tarpusavio paskolų dalyvių komunikaciją. Vienas iš galimų numerio generatorių yra www.random.org. siūlantis nemokamą atsitiktinio skaičiaus generavimo paslaugą True Random Number Generator. Generatoriuje nustatykite paramentrus nuo 1000000 (mln) iki 1000000000 (mlrd) ir gaukite atsitiktinį skaičių, kurį galėsite naudoti kaip unikalų tarpusavio paskolos numerį. Tą patį numerį rekomenduojama naudoti visoms su ta paskola susijusioms operacijoms (komunikuojant su visais prie tos paskolos prisidėjusiais asmenimis) dėl geresnio atsekamumo analizuojant skolinimosi eigą ir formuojant patikimo skolininko reputaciją.

Skelbimų lenta

Tarpusavio paskolų dalyviai gali naudoti pačias įvairiausias priemones skelbimams apie paskolos poreikį arba pasiūlymą. Vienas iš galimų variantų – padaryti nedidelio kiekio transakciją į sutartą Stellar paskyrą, pastabų skiltyje nurodant unikalų tarpusavio paskolos (tuo pačiu ir laikinos tarpusavio paskolos grupės keybase.io) numerį. Kiti dalyviai, pasinaudodami StelllarExper įrankiu gali matyti naujausius pranešimus apie paskolų poreikį.

Kitas informacjos apie paskolos poreikį ar pasiūlymą būdas- išsiųsti keybase.io nadotojui pakviestimą prisijungti prie laikinos pasolos grupės. Manytina, kad efektyviausia yra naudoti abu būdus kartu.

Taigi, apžvelgus tarpusavio skolinimo modelio elementus galia sudėlioti tarpusavio skolinimo veiksmų seką.

Pasiskolinti norintis asmuo:

 1. Neatlygintinai įsigija auksinų;
 2. Paviešina skelbimą padarydamas transakciją su unikaliu paskolos numeriu ir sukurdamas laikiną grupę keybase.io kaip grupės pavadinimą naudodamas tą patį unikalų numerį;
 3. Laikinojoje grupėje aprašo beprocentinės paskolos poreikį, paskolos grąžinimo sąlygas ir pateikia kitą informaciją, bylojančią apie pasiskolinti norinčio asmens, t.y. savo, reputaciją;
 4. Pakviečia į laikiną grupę kitus keybase.io paskyrų turėtojus – tarpusavio paskolų dalyvius.

Paskolinti norintis asmuo:

 1. Stebi įrašus stellar.exper apie paskolų poreikį
 2. Analizuoja paskolų prašytojų profilius ir paskolų sąlygas (paskolos dydis, terminai ir kita, išskyrus palūkanas ir administravimo mokesčius, kadangi jie netaikomi);
 3. Prisijungia prie jį sudominusios laikinos tarpusavio paskolų grupės;
 4. Suteikia paskolą atlikdamas nedidelės sumos pavedimą per Paypal ar kitą mokėjimo aplikaciją, prie pastabų nurodydamas paskolos unikalų numerį, savo Stellar paskyrą ir kitą jo požiūriu reikalingą informaciją.

Paskolą gaunantis asmuo:

Į kiekvieną suteiktą tarpusavio paskolos pavedimą atsako pervesdamas į skolintojo Stellar paskyrą analogišką paskolintai sumai auksinų sumą.

Surinkęs reikiamą sumą apie tai praneša laikinojoje paskolos grupėje, o taip pat padaro transakciją į Stellar skelbimų lentą (paskyrą) su unikaliu paskolos numeriu ir pastaba apie skolinimosi užbaigimą.

Paskolos davėjas, atgavęs skolą (gavęs skolininko PayPal pavedimą), padaro atitinkamos auksinų sumos pavedimą į skolininko Stellar paskyrą. Tokiu būdu tarpusavio paskolos be palūkanų ciklas užbaigiamas. Visas paskolos ciklas matomas ir visam laikui išlieka Stellar blokų grandinėje.

Auksinų emitento ir naudotojo deklaracija

Žemiau pateikiamas tekstas yra auksinų, (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io,

pirminė emisijos paskyra* :

GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL,

emitento ir/ar naudotojo deklaracija t.y. viešas jo pareiškimas apie tai, kaip jis supranta:

-kas yra auksinai ir kokia jų paskirtis;

-kaip juos atskirti nuo kitų virtualių valiutų su tokiu pačiu pavadinimu;

-kas yra laikomi auksinų emitentais;

-kokias teises ir kokias pareigas turi auksino emitentai;

-kaip kinta auksino vertė ir rinkos kainą;

-koks kiekvieno emitento santykis su kitais auksino emitentais ir naudotojais.

Deklaruodamas aukščiau išvardintas nuostatas, auksinų emitentas ir/ar naudotojas siekia apsaugoti savo ir kitų auksino emitentų ir naudotojų teises ir teisėtus interesus, apibrėžti savo atsakomybės ribas, apsisaugoti nuo neteisingų interpretacijų ir nepagrįstų lūkesčių.

Aš, vardas pavardė, asmeninės paskyros adresas www.keybase.ios XXXXXXX, viešai pareiškiu, kad:

 1. Asmeniškai, be kitų asmenų psichologinio, ekonominio ar kitokio spaudimo , primygtino prašymo ar įtikinėjimo, ketinu savo aktyviais veiksmais vykdyti auksinų emisiją ir/ar naudoti auksinus;
 2. Auksinai yra virtuali valiuta, egzistuojanti Stellar blokų grandinėje, kurios identifikatoriai yra šie: trumpasis ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė emisijos paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL.
 3. Aš sieksiu, kad auksino rinkos kaina būtų panaši į Euro (EUR) , tačiau tuo pat metu aš suprantu , kad joks asmuo, asmenų grupė, jokia įmonė, įstaiga ar organizacija nėra suteikusi jokių garantijų, niekaip neįsipareigojo ir neteigė, kad auksino rinkos kaina bus panaši į Euro (EUR) kainą.
 4. Aš ketinu siekti, kad mano išleisti į apyvartą (emituoti) auksinai visada išliktų santykinai stabilios vertės, tačiau nesuteikiu jokių pažadų, patvirtinimų, įsipareigojimų, užstatų, laidavimų ir garantijų, kad šis siekis bus sėkmingai įgyvendintas. Aš pareiškiu, kad auksino vertė grindžiama išimtinai mano ir kitų emitentų asmenine reputacija, nėra užtikrinama jokiu nei mano asmeninės nuosavybės nei kita teise valdomu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 5. Vykdyti auksino emisiją, ar ne, naudotis juo, ar ne, priklauso išskirtinai nuo mano asmeninių nuostatų ir veiksmų. Aš suprantu, kad naudodamasis auksinu galiu patirti nuostolių, todėl juo naudosiuosi tik tiek, kad galimi nuostoliai nebūtų man reikšmingi.
 6. Auksino emisijos aktu laikau mano asmenine valia grįstą bet kokio dydžio auksinų transakciją iš mano paskyros Stellar blokų grandinėje, kurios viešasis kriptografinis raktas yra G______________________________, jei ta transakcija turi pastabą, kurioje yra žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir nurodytas skaitmuo, atitinkantis emituojamų auksinų kiekį. Tuo atveju, jei mano paskyros kontrolė yra prarasta, pasižadu viešai apie tai pranešti pakankamai dideliam auksinų naudotojų skaičiui.
 7. Auksinų transakcija į mano paskyrą nebūtinai reiškia, kad kažkoks kitas asmuo ar asmenys įvykdė auksinų emisiją, nebent ta transakcija turi pastabą, kurioje yra žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir nurodytas skaitmuo, atitinkantis emituojamų auksinų kiekį. Auksinų ar bet kokių kitų virtualių vienetų transakcija iš bet kokios paskyros į mano asmeninę paskyrą teisine prasme manęs nesaisto nei su tais vienetais, nei su transakciją atlikusiais asmenimis, nei su kitais tų vienetų turėtojais. Aš suprantu, kad turiu galimybę, tačiau neprivalau, be jokių išankstinių sąlygų, išlygų ir pasėkmių grąžinti siuntėjui visus į mano paskytą atsiųstus auksinus ir kitokius virtualius vienetus ir toks veiksmas nesukels man jokių neigiamų teisinių pasėkmių.
 8. Auksinų paskirtis yra tokia, kokią jiems suteikius aš pats ir kaip dėl tos paskirties esu sutaręs su kitais asmenimis. Bet kokia informacija apie auksinus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir aš jų nelaikau nei finansine, nei teisine konsultacija, patarimu ar raginimu investuoti.
 9. Aš deklaruoju, kad galimai ketinu auksinus naudoti tarpusavio skolinimo be procentų veikloje kaip indikatorių, atspindinį tarpusavio skolinimo transakcijas ir tarpusavio skolinimo veiklos dalyvių reputaciją.
 10. Aš deklaruoju, kad galimai ketinu auksinus naudoti nekomerciniams atsiskaitymas, tokiu būdu skatinti dalinimosi ekonomiką, žmonių solidarumą ir tausoti gamtinius resursus.
 11. Tas faktas, kad koks nors asmuo ar asmenys, įmonė, įstaiga ar organizacija yra susiję su auksino sukūrimu technine, organizacine ar bet kokia kita prasme, nesukuria jokių teisinių pasėkmių nei man, nei tam (-iems) asmeniui (-ims), kurie yra prie to prisidėję.
 12. Aš pareiškiu, kad joks asmuo ar asmenys nėra prisiėmę ir nėra pažadėję prisiimti ateityje jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinu, įskaitant, tačiau neapsiribojant įsipareigojimą aprūpinti auksinais reikalingais mano auksinų emisijai atlikti ir kitiems tikslams, įsipareigojimą užtikrinti paskyrų, kuriose laikomi auksinai saugumą, įsipareigojimų kaip nors reguliuoti kitų asmenų vykdomos auksinų emisijos ir transakcijų apimtis, įsipareigojimų mokėti palūkanas, dividendus, suteikti balsavimo teisę, ar bet kokią kitokią naudą.
 13. Tai, kad koks nors kitas asmuo ar asmenys taip pat yra pasirašęs ir paviešinęs tokią pat deklaraciją, nesuteikia jokių teisių ir nesukuria jokių pareigų nei mums tarpusavyje, nei trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 14. Aš besąlygiškai pareiškiu, kad neprisiimu ir neprisiimsiu, nereikalauju ir nereikalausiu jokios atsakomybės iš kitų asmenų dėl rizikų, susijusi su auksinų sukūrimu Stellar blokų grandinėje, transakcijų techniniu palaikymu, auksinų apskaitos tikslumu, informacijos apie auksinus viešinimu www.auksinas.lt, keybase.io ir kitur, raštišku ar žodiniu auksinų apibūdinimu, apibrėžimu, paaiškinimu, nuomone ar rekomendacija dėl galimų panaudojimo būdų, vertingumo, kainos ir kitų aspektų.
 15. Niekas neprivalėjo, neprivalo ir neprivalės užtikrinti, kad mano paskyra ir joje esantys auksinai man būtų pasiekiami dabar ir/ar bet kuriuo kitu momentu ateityje.
 16. Niekas neprivalo užtikrinti, kad aš turėčiau galimybę vykdyti auksinų emisiją ir bet kokias kitas transakcijas dabar, ar bet kada ateityje.
 17. Aš suprantu, kad niekas neprivalo priimti mano siūlomus auksinus kaip mokėjimo priemonę, kaip užstatą, laidavimą ar garantiją.
 18. Aš suprantu, kad kitų asmenų išleidžiamų į apyvartą auksinų vertė taip pat nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 19. Aš įsipareigoju neperleisti ir besąlygiškai uždraudžiu bet kam ir bet kokiu būdu perleisti iš manęs gautus auksinus tretiesiems asmenims, jei tie tretieji asmenys nėra tinkamu būdu pasirašę analogiškos šiai auksino emitento ir naudotojo deklaracijos ir jos neskelbia svetainėje www.keybase.io, o jei neveikiant, – kitu viešu būdu. Visa atsakomybė už veiksmus atliktus nesilaikant šios nuostatos, tenka juos atlikusiam asmeniui ar asmenims. Šis punktas netaikomas, jei perleidžiama vienam asmeniui ne daugiau kaip 10 auksinų per metus.
 20. Aš suteikiu besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą bet kam susipažinti su šia mano elektroniniu parašu pasirašyta ir bet kokiu būdu paviešinta deklaracija (įskaitant elektroninio parašo patikrinimą), daryti deklaracijos kopijas ir saugoti jas bet kokiu būdu neribotą laiką.

Deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu ir gali būti patikrinta interneto svetainėjewww.gosign.lt.


PASTABOS.

*Pirminė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, kurioje buvo pradėtas auksino, techninio kūrimo procesas, kuris apima dviejų Stellar paskyrų sukūrimo, jų aktyvavimo papildant Lumens (XLM) vienetais, pasitikėjimo linijų (angl.- trustlines) nustatymo ir visų auksinų pervedimo į antrinę paskyrą operacijų.

Deklaracijos teksto pabaiga.

—————————————

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io

Kaip susikurti Stellar paskyrą ir ją išsaugoti

Yra keletas būdų kaip susikurti Stellar paskyrą:

Būdas Nr.1

Į savo telefoną iš GooglePlay atsisiųskite Lobstr piniginės (galite naudoti žemiauesantį QR kodą) aplikaciją

ir importuokite paskyrą, kurios privartaus rakto QR kodas pateikiamas žemiau. PASTABA. nelaikykite šioje paskyroje vertingų dalykų, nes slaptą raktą gali turėti visi, kurie jį mato ir anksčiau ar vėliau ją kas nors ištuštins.

Ši paskyra yra jau aktyvuota (t.y. į ją pervesta minimalus kiekis XLM), sukurta pasitikėjimo linija (trustline) AUK vienetams (auksinams) ir retkarčiais bus įdedamas nedidelis kiekis auksinų.

Kiekvienas gali paeksperimentuoti ir importuoti šią paskyrą į sąvo piniginę telefone.

PASTABA. nelaikykite šioje paskyroje vertingų dalykų, nes slaptą raktą turi visi, kurie jį mato ir anksčiau ar vėliau ją kas nors ištuštins.

Viešasis šios piniginės adresas yra čia:

Į šį adresą galite pervesti nedidelį kiekį auksinų (AUK), arba Stellar lumens (XLM), tokiu būdu prisidėti prie auksino populiarinimo.

Būdas Nr. 2.

Susikurti Stellar paskyrą savo kompiuteryje adresu Lobstr.co arba www.keybase.io.

SVARBU!!!

Kuriant keybase.io paskyrą (kaip ir kitas Stellar paskyras) labai svarbu saugioje vietoje išsaugoti slaptažodį, abu raktus (viešąjį ir ypač slaptąjį – jis visada prasideda raide “S”), o taip pat slaptą frazę susidedančią iš keliolikos žodžių. Niekada neatidėliokite ir iš karto išsaugokite (copy paste į USB laimeną arba užsirašyti ant popieriaus), nes juos praradus niekas neturi galimybės atkurti ir paskyra bus prarasta visiems laikams. Turėdami viešą ir slaptąjį raktą, slaptą frazę visada galėsite atkurti savo paskyra bet kuriame kompiutriniame įrenginyje bet kurioje pasaulio vietoje.

Keybase paskyrą galite susikurti arba savo kompiuteryje (reikia susiinstaliuoti jūsų kompiuteriui tinkančią Keybase versiją, arba į savo telefoną parsisiųsdami aplikaciją. Išsaugokite slaptažodį, abu raktus (viešąjį ir ypač slaptąjį – jis visada prasideda raide “S”), o taip pat slaptą frazę susidedančią iš keliolikos žodžių!!!.

Susikūrę paskyrą Keybase.io, turėsite ne tik adresą susidedantį iš ilgos raidžių ir skaičių sekos, – GCEXWREWZRKSIRBT3XYPZMQ2AL7O3OQP7O7Z5WZDOZYYS3FJLT75GAQC, bet ir labiau žmogau akiai priimtiną adresą, tokį kaip r_martinonis*keybase.io

Keybase yra patogi ir tuo, kad jau turėdami joje paskyrą, galite joje lengvai susikurti papildomą adresą importuodami slaptą raktą.

Nuo ko pradėti?

Daugeliui, ypač jei jie nėra IT, finansų ar teisės profesionalai, pirmą kartą susidūrus su Auksino projektais kyla klausimas nuo ko pradėti, kad galima būtų palengva įsitraukti į projektus.

Pirmiausia, reikėtų atlikti “minimalius” veiksmus, kurie yra būtini dalyvaujant visuose Auksino projektuose:

 1. Susikurti Stellar paskyrą (skaitykite straipsnį “Kaip susikurti Stellar paskyrą ir ją išsaugoti);
 2. Patvirtinti savo asmens tapatybę kitiems Auksino projektų dalyviams (skaitykite straipsnį “Tapatybės patvirtinimas auksine”);
 3. Įsigyti elektroninį (mobilų) parašą (jei dar neturite).

Tolimesni veiksmai, kurie leis efektyviai dalyvauti projektuose:

 1. Pasirinkti labiausiai dominančius projektus ir susipažinti su tų projektų dokumentacija.;
 2. Apsispręsti dėl asmeniškai priimtinos rizikos dalyvaujant projektuose. Pavyzdžiui, dalyvaujant tarpusavio skolinimo projekte, reikėtų apsispręsti kokią sumą dalyvis norėtų skolinti, kokią maksimalią sumą skolinti vienam asmeniui per mėnesį ir apskritai. Pasirinkti šiuos parametrus svarbu ne tik dėl galimų nuostolių skolų negrąžinimo atveju, bet ir galvojant apie asmeninį poreikį skolintis ateityje. Kuo didesnis poreikis skolintis ateityje, tuo tikslingiau yra daugiau ir/ar dažniau skolinti kitiems asmenims.
 3. Apsispręsti dėl poreikio įsigyti geltonųjų auksinų. Geltonųjų auksinų reikia turėti norint gauti beprocentinę paskolą iš tarpusavio skolinimo asociacijos dalyvių.
 4. Įsigyti žaliųjų auksinų. Juos galima naudoti “pasikeliant” savo skelbimus “Skelbimų lentoje”.
 5. Įsigyti raudonųjų auksinų ir naudoti juos reklamuojant projektus, kuriuose dalyvaujate ir auksiną apskritai.

Nori tapti Auksino ir kitų decentralizuotų projektų vystytoju?

Norint tapti Auksino ir kitų decentralizuotų projektų vystytoju reikia:

 1. Susikurti paskyrą Stellar blokų grandinėje. Tai galima padaryti vienu iš būdų, aprašytų straipsnyje “Kaip susikurti ir išsaugoti Stellar paskyrą”.
 2. Parašyti apie savo ketinimus (susidomėjimą) info@auksinas.lt, arba r_martinonis*keybase.io.

Jokių išankstinių reikalavimų nėra, būtų gerai, jei būtumėte bent paviršutiniškai susipažinę su svetainės www.auksinas.lt turiniu.

Projektas “Tarpusavio skolinimo asociacija”

Tarpusavio skolinimas yra tūkstančių metų senumo istorines šaknis turintis reiškinys. Ilgainiui kito jo formos ir apimtys, tačiau pagrindiniai jo bruožai išliko tie patys:

 • laisvų resursų turintis asmenys juos skolina asmenims, kuriems tų resursų trūksta;
 • skolinimo ir skolinimosi motyvai yra labai įvairūs;
 • aplinkybės, turinčios įtakos skolos santykiams, dažnai kinta laikui bėgant ir gali juos stipriai pakeisti;
 • tais atvejais, kai skolos grąžinimo/negrąžinimo klausimas yra aktualus, taikomos sutartinės ir įstatyminės rizikos valdymo priemonės .

Motyvai skatinantys žmones skolinti resursus yra patys įvairiausi, – nuo noro neatlygintinai padėti, iki noro kuo daugiau gauti asmeninės naudos. Nežiūrint į tai, kokių motyvų vedami žmonės skolina, visada yra tikimybė, kad dalis arba visa paskola nebus grąžinta. Kitaip tariant, visada yra rizika skolos neatgauti ir skolinantys asmenys turi apsispręsti, kokiu laipsniu jie siekia (jei iš viso siekia) tą riziką suvaldyti, kas ir kokiomis priemonėmis tai darys.

Kita vertus, pasiskolinti norinčių žmonių motyvai taip pat yra labai įvairūs, – nuo siekio patenkinti gyvybinius poreikius, iki noro gauti pelno, arba neatsakingai vartoti savo malonumui.

Kreditorių ir skolininkų požiūris į susiklosčiusius skolos santykius gali keistis laikui bėgant. Kintant įvairioms aplinkybėms, tie pokyčiai gali skatinti tolimesnius skolos santykius, arba gali užkirsti jiems kelią.

Skolos santykių pobūdis nulėmė tai, kad priemonės, kuriomis siekiama valdyti skolos negrąžinimo riziką ir sušvelninti pasėkmes tos rizikos nesuvaldžius, ilgainiui sudėtingėjo. Į šį procesą įsitraukė įvairios valstybės institucijos, o taip pat ši veikla buvo komercializuota ir centralizuota. Tai neišvengiamai iššaukė skolinimosi kaštų augimą ir sumažino galimybęs geromis sąlygomis pasiskolinti, ypač tiems, kuriems paskola reikalinga gyvybiniams poreikiams tenkinti. Tai yra viena iš didžiausių šių laikų problemų, tokia padėtis kelia grėsmę ne tik socialiai pažeidžiamiems žmonėms, bet visai visuomenei apskritai.

Lietuvos įstatymų leidėjas ir priežiūros institucijos tarpusavio skolinimo santykiams, įskaitant ir tapusavio skolinimui be palūkanų, nustatė tokį teisinį režimą, kuris yra labai panašus į vartojimo kreditų reguliavimo režimą. Neaiškios, painios tarpusavio skolinimo taisyklės ir griežtų sankcijų grėsmė stabdo tarpusavio skolinimo plėtrą ir stumia soacialiai pažeidžiamus žmones į greitųjų kreditų rinką.

Tarpusavio skolinimo asociacijos narių tikslas yra inicijuoti atskirą nekomercinio tarpusavio skolinimo įstatymą skatinantį žmonių solidarumą finansų srityje ir skleisti žinias apie pažangių informacinių technologijų teikiamas galimybes šioje srityje.

Visus norinčius įsitraukti į šios asociacijos iniciatyvinės grupės veiklą, prašau rašyti elektroniniu paštu info@auksinas.lt. , r_martinonis*keybase.io, arba ZeroNet rimantas@zeroid.bit. Asociacijos veikloje gali dalyvauti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, politinių pažiūrų ir kitų šiuo atveju nereikšmingų dalykų.

Tarpusavio skolinimo asociacijos iniciatorių vardu – Rimantas Martinonis.

Tarpusavio skolinimo galimybės ir iššūkiai. I dalis.

Dabartiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys tarpusavio skolinimą, aiškiai neatriboja tarpusavio skolinimo už atlygį. t.y. komercinio skolinimo nuo tarpusavio skolinimo be atlygio. Šios straipsnių serijos tikslas yra pasvarstyti, kaip galėtų būti suprantamas ir reguliuojamas tarpusavio skolinimas be atlygio tokiu būdu, kad būtų skatinamas žmonių finansinis solidarumas, savarankiškumas ir savireguliacija.

Patogumo tikslu straipsnyje tarpusavio (ir kitoks) skolinimas už atlygį vadinamas “komerciniu skolinimu”, o tarpusavio skolinimas be atlygio vadinamas tiesiog “tarpusavio skolinimu). Kadangi esminiai tarpusavio skolinimo privalumai galėtų būti pasiekiami skolinimo procesų decentralizacijos būdu, sąvoka “tarpusavio skolinimas” šiame straipsnyje tapatinama su sąvoka “decentralizuotas tarpusavio skolinimas”

Šioje straipsnio dalyje komercinio skolinimo klausimai paliečiami tik tiek, kiek neišvengiamai būtina gilinantis į tarpusavio skolinimo temą.

Svarstydami tarpusavio skolinimo tema, pabandykime “neprisirišti” prie galiojančio teisinio režimo, o pamodeliuoti, kaip galėtų atrodyti “idealūs” tarpusavio skolinimo procesai, kokią naudą iš to galėtų gauti paskolų gavėjai, davėjai ir visuomenė apskritai.

Taigi, pabandykime pavardinti “idealaus” tarpusavio skolinimo bruožus, o po to pasvarstyti, kokiais būdais šis “idealas” galėtų būti pasiektas.

Pirma.

Tarpusavio skolinimas turėtų ženkliai sumažinti skolinimosi kaštus (ypač patiriamus pinigų forma) dėka to, kad būtų nuo centralizuoto skolinimo pereita prie decentralizuoto skolinimo, t.y. atsisakyta brangiai kainuojančių paslaugų rizikos vertinimo, sandorių įforminimo, ikiteisminių ir teisminių ginčų sprendimo ir skolų išieškojimo srityse;

Antra.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų veikti savireguliacijos būdu pagal iš anksto paviešintas tarpusavio skolinimo taisykles. Finansų rinkų priežiūros institucijos galėtų vykdyti šių taisyklių monitoringą ir viešinti savo nuomonę dėl jų privalumų ir trūkumų;

Trečia.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų orgnizuoti į neformalias tarpusavio skolinimo asociacijas (socialinių tinklų grupių tipo bendruomenes), kurių tikslas būtų savišvieta finansų srityje, informacijos apie asociacijos narių tarpusavio skolinimo rodiklius, skleidimas ir dalinimasis gerąja praktika ir, pasiekus reikiamą kompetenciją, tarpusavio skolinimas. Asociacijų dalyvių komunikavimo platforma galėtų būti keybase.io komandos (teams).

Ketvirta.

Tam tikromis organizacinėmis priemonėmis, pirmiausia išskaidant skolinamas sumas daugeliui skolininkų, galėtų būti pasiekta, kad paskolos negrąžinimo arba vėlavimo grąžinti atveju nuostolis būtų nežymus, be to, skolintojų bendruomenė, įvertinusi negrąžinimo priežastis, galėtų solidarizuotis su sunkumus patiriančiais asmenimis ir svanoriškai padengti skolą mikro “įnašais” ir /ar kitaip prisidedant prie problemų sprendimo.

Penkta.

Blokų grandinėje virtualių indikatorių – auksinų pagalba fiksuojant tarpusavio skolinimo transakcijas ir kitus su tuo susijusius veiksmus, asmenys turėtų galimybę ilgainiui užsitarnauti patikimo tarpusavio skolinimo dalyvio reputaciją, kuri galėtų būti saugiai, pigiai saugoma praktiškai neribotą laiką ir analizuojama ypač mažais kaštais.

Aiškiai suprasdami savitarpio skolinimo “mechanizmą”, jo privalumus ir trūkumus suprasdami rizikas, asmenys turėtų galimybę priimti sprendimus dėl įsitraukimo į savitarpio skolinimą lygio, jei atsiranda sisteminio pobūdžio problemų, siūlyti padėtį keičiančias priemones, o kai jos dėl kokių nors priežasčių padėtis nesikeičia , savalaikiai įvykdyti atsidalinimą (angl. – fork), pakeisti skolinimo santykių partnerius, inicijuoti taisyklių ir indikatorių keitimą .

Trapusavio skolinimo dalyviai turėtų gebėti stebėti ir analizuoti :

 • kokios yra tarpusavio skolinimo dalyvių skaičiaus augimo tendencijos (pagal “Žalio” auksino emisijos dinamiką”;
 • ar vienas ar kitas konkretus skolinimo santykių dalyvis pakankamai supranta tarpusavio skolinimo procesus (pagal atliekamas/neatliekamas visų trijų rūšių auksinų transakcijas )
 • kokio dydžio savitarpio paskolų pageidaujama ir kokio dydžio paskolos suteikiamos (pagal įrašus “Skelbimų lentoje”);
 • kokie pageidaujamų ir kokie suteiktų paskolų terminai;
 • kiek skolintojų skolina vienam skolininkui;
 • keliems skolininkams skolina vienas skolintojas;
 • kokia konkrečių asmenų skolinimo ir skolinimosi istorija;
 • kokie skolų grąžinimo grafikai ir jų laikymasis;
 • ar vyksta skolų refinansavimas ir paralelinis skolinimas;
 • kokios informacinių technologijų platformos naudojamos;
 • kokie atskirų informacinių technologijų privalumai ir trūkumai;
 • kokią asmeninę informaciją viešina apie save tarpusavio skolintojai;
 • Kokią informaciją, susijusią su tarpusavio viešina tarpusavio skolintojai;
 • ar tarpusavio skolinimas susijęs su kitais resursų dalinimosi projektais;
 • Kokios prievolių užtikrinimo priemonės taikomos;
 • Sandorių įforminimo praktika;
 • Ginčų moderavimo ir sprendimo būdai;
 • Asmeninės irr kolektyvinės priemonės švelninančios neigiamas skolų negrąžinimo pasėkmes;
 • Skolų negrąžinimo prevencijos priemonės;
 • kiti.

Siekiant tokius duomenis rinkti ir analizuoti mažesnėmis sąnaudomis ir greičiau, tikslinga naudoti tam tikras technines priemones, įdiegti standartus, kurių savitarpio skolinimo dalyviai laisvanoriškai laikytųsi, t.y. susitarti dėl tam tikrų specifinių sąvokų, informacijos pateikimo formų ir terminų, naudojamų informacinių technologijų, “gero tono” ir kitų taisyklių, kurie padidintų savitarpio skolinimo mastus ir kokybę. Tam tikrą vaidmenį čia galėtų atlikti asociacijos darbuotojai ir savanoriai, tačiau stengiantis išlikti kuo labiau decentralizuota struktūra, pagrindinė veikla turėtų vykti tarp formaliai nesusaistytų arba minimaliai susaistytų lygiarangių asmenų (peer to peer).

Nemažas iššūkis yra suderinti dvi priešingybes, – iš vienos pusės siekis standartizuoti, reglamentuoti, centralizuoti ir kuo efektyviau naudoti tradicines teisines ir organizacines priemones būdingas kredito santykiams, iš kitos pusės, – skatinti naujų bendrakūros formų paiešką dalyvių iniciatyvumą, priemonių lankstumą ir humaniškumą socialiai pažeidžiamiausių asmenų atžvilgiu. Asociacijos narių veiklos prioritetas, skirtingai nuo tradicinių kredito įstaigų, turėtų būti ne ekonomiškai silpniausiųjų nustatymas, suvaržymas ir atstūmimas, o savitarpio pagalba skolinimo būdu, savišvieta finansų srityje ir kitokia pagalba susiduriantiems su laikino pobūdžio materialiniais sunkumais.

Kitas nemenkas iššūkis yra išmokti, įprasti reguliariai ir laisvai naudotis naujomis informacinėmis technologijomis žmonėms, kuriems neretai poreikis atlikti paprastą banko pavedimą sukelia diskomfortą ir net stresą. Praktika rodo, kad geriausias būdas pasiekti šiuos tikslus yra kuo greičiau ir kuo dažniau atlikti veiksmus praktiškai, pradedant nuo smulkių operacijų atlikimo ir einant link sudėtingesnių, o su teorine dalimi supažindinant vėliau ir/arba paraleliai. Pradedantiesiems savitarpio skolinimo dalyviams asociacijos savanoriai galėtų organizuoti supažindinimo su informacinėmis technologijomis mokymus, kurių dėka taip pat būtų užmezgami betarpiški kontaktai, kurie ateityje galėtų išvirsti į tarpusavio paskolas ir/ar darbą naujai besikuriančioje DeFi industrijoje.

Vienas iš asociacijos tikslų yra pasiekti, kad tarpusavio skolinimo dalyviai gebėtų derinti tradicinius finansinius ir teisinius instrumentus su naujausiomis decentralizuotų finansų (DeFi) technologijomis, išvengtų klaidų ir svarbiausia, demistifikuoti “pinigų” ir “kriptovaliutų” fenomenus.

Pokyčiai DeFi tehchnologijų srityje vyksta milžinišku greičiu, todėl, viena vertus svarbu nepražiopsoti vertingiausių naujovių, kita vertus, nepakliūti į nuolatinio blaškymosi būseną, kai bandomi vis nauji dalykai, tačiau trūksta praktinio pritaikymo kasdieniams gyvenimiškiems poreikiams.

Vienas iš rimčiausių ir labiausiai savitarpio skolinimo asociacijos dalyvių poreikius tenkinantis DeFi projektas yra Stellar.org – “atviras tinklas, kuris leidžia lengvai sukurti, persiųsti ir prekiauti visų formų piniginiais žetonais”.

Stellar tinkle yra galimybė lengvai, greitai ir ypač mažomis sąnaudomis susikurti indikatorius (įvairias savybes turinčius žetonus), vienokiu ar kitokiu būdu susieti juos su savitarpio skolinimo dalyvių veikla, efektyviai kurti ir analizuoti atvirus duomenis ir tokiu plėtoti decentralizuotą savitarpio skolinimą.

Stellar tinklas, lyginant su kitais decentralizuotais DeFi tinklais turi šiuos privalumus:

 • Jau apie šešis metu yra geriausių DeFi projektų penkiasdešimtuke (šiuo metu 10-oji vieta);
 • Stipri projekto vystytojų komanda;
 • Ypač greitos ir pigios transakcijos;
 • Stabiliai veikiančios “piniginės” su patogia sąsaja su tradicinėmis kredito įstaigomis;
 • Puikios galimybės analizuoti tinklo duomenis tiek nemokamomis priemonėmis, tiek su mokamomis priemonėmis;
 • Galimybė susikurti DeFi priemones žmonėms be specialaus IT išsilavinimo;
 • “Stablecoin” funkcionalumas;
 • Galimybė susikurti paprastus ir patikimus išmaniuosius kontraktus;
 • Kokybiškos mobilios ir desktop aplikacijos;
 • Socialinis tinklas Keybase su integruota Stellar pinigine Zoom aplikacija, kas ledžia patogiai komunikuoti ir organizuoti asociacijos mokymus.

Plačiau apie Stellar savybes, aktualias savitarpio skolinimo veikloje kituose straipsniuose – su iliustracijomis ir pavyzdžiais.

Kitose straipsnio dalyse didesnis dėmesys bus skiriamas konkretiems resursų alokacijos, rizikų, dalyvių įsitraukimo ir gebėjimų analizės instrumentams ir būdams.

Jei skaitytojui kils klausimų, ar bus kokių pastebėjimų, prašyčiau rašyti info@auksinas.lt. Taip pat skaitykite www.gab.com @RimantasMartinonis

——————————————————————————————–

*Savitarpio skolinimas – tiesioginis skolinimas kitiems asmenims, nesinaudojant arba minimaliai naudojantis tarpininkų paslaugomis. Apibrėžimas gali būti keičiamas, žiūrėkite įrašą “Žodynas”.

**Atsidalinimas. Praktika perimta iš kriptovaliutų projektų, kai nepavykus susitarti dėl svarbiausių struktūrinių sisitemos dalykų, atsidalinimo būdu sukuriamos dvi analogiškos sistemos, kurios toliau vystomos pagal skirtingas taisykles ir naudojant skirtingas priemones.

***Indikatoriai. indikãtorius [lot. indicator — rodytojas] Prietaisas stebimo objekto būsenai, kiekybinei ar kokybinei charakteristikai atvaizduoti žmogui suvokiama forma. Šiuo atveju, tai virtualus vienetas egzistuojantis Stellar blokų grandinėje.