Auksinai ir jų pritaikymas

Auksinai yra virtualūs vienetai, kurių pritaikymo būdai gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, auksinai gali būti naudojami kaip savanoriškos veiklos dalyvių aktyvumo matavimo ir skatinimo priemonė, kaip tarpusavio skolinimo be palūkanų dalyvių aktyvumo ir reputacijos indikatorius.  Auksinų emitentai bendromis jėgomis siekia paversti juos santykinai stabilaus kurso virtualia valiuta ir naudoti kaip bendruomeninius pinigus nekomerciniuose atsiskaitymuose.

Stellar technologoja leidžia sukurti beveik neribotą kiekį virtualių valiutų su tokiu pačiu pavadinimu, todėl svarbu žinoti, kad kiekviena virtuali valiuta turi tam tikrus individualius požymius (identifikatorius), pagal kurios galima vienas valiutas atskirti nuo kitų. Taigi, čia aprašomo auksino identifikatoriai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį siekiant išvengti galimų klaidų ir apgavysčių yra šie:

  • Trumpasis pavadinimas: AUK;
  • TOML. failo saugojimo vieta: auksinas.stellarmint.io;
  • Pirminė paskyra*:

 GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL

Auksinų emisija vykdoma:

-neatlygintinai;

-skaidriai ir sąžiningai;

-dalyvių nuožiūra ir atsakomybe,

-siekiant bendrų tikslų;

“Emisija neatlygintinai” reiškia, kad tos auksinų transakcijos, kurios vykdomos jų emisijos tikslu, visada vykdomos negaunant atlygio nei dekretiniais pinigais, nei virtualosiomis valiutomis.     

“Emisija skaidriai ir sąžiningai” reiškia, kad visos auksino transakcijos yra viešai matomos Stellar blokyne (blockchain – angl.) ir bet kokia nesąžininga veikla, prieštaraujanti deklaruotiems tikslams ir vertybėms,  gali būti labai lengvai demaskuota. Transakcijos viršijančios 10 auksinų sumą per metus vienam asmeniui galimos tik tuo atveju, jei tas asmuo yra pasirašęs ir viešai paskelbęs auksinų emitento ir naudotojo deklaraciją, kurioje paviešinama asmens tapatybė ir susiejama su jo naudojama Stellar paskyra. Jei transakcija vykdoma emisijos tikslu, transakcijos pastaboje turi būti žodis “emisija” (bet kuria kalba) ir emituojamų auksinų skaičius.  

“Emisija vykdoma dalyvių nuožiūra ir atsakomybe” reiškia, kad visos emisijos transakcijos priklauso tik nuo emisiją vykdančio asmens valios. Nėra jokių išankstinių auksinų emisijos taisyklių, išskyrus tas, kurias asmeniškai viešai pasirenka ir deklaruoja emisijos vykdytojas. Niekas neprivalo aiškinti kitiems asmenims emisijos motyvų ir eigos, tačiau tai yra sveikintina, kadangi tai prisideda prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Niekas niekam negali teikti jokių garantijų dėl auksinų vertės ateityje. 

“Siekiant bendrų tikslų”, reiškia, kad egzistuoja bendri tikslai, tačiau jie įtvirtinti ne formaliuose įpareigojančiuose dokumentuose, o viešuose asmenų pareiškimuose, pagal kuriuos kiti asmenys priima sprendimus dėl tikslų sutapimo ir tolimesnės sąveikos. 

Auksinai yra nestabilaus kurso virtuali valiuta, tačiau emitentai bendromis jėgomis siekia paversti ją santykinai stabilaus kurso virtualia valiuta. Šio tikslo auksinų emitentai siekia bandydami surasti optimalų emituojamų auksinų kiekį, kuris, viena vertus, užtikrintų maksimalią plėtrą, antra vertus, neužkirtstų kelio pastangoms palaikyti santykinai stabilią rinkos kainą, kiek įmanoma artimesnę pagrindinėms dekretinėms valiutoms. Pasiekus auksinų kainos santykinį stabilumą vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu, atsivers galimybė pilnaverčiam auksinų naudojimui tarpusavio skolinimo indikatoriaus vaidmenyje, o taip pat naudoti kaip bendruomeninius pinigus nekomerciniuose atsiskaitymuose.  

Auksinai kaip tarpusavio skolinimo be palūkanų indikatoriai naudojami tokiu būdu:

– Asmuo, gavęs beprocentinę tarpusavio paskolą, perveda analogišką kiekį auksinų paskolą suteikusiam asmeniui. Skolą grąžinus, auksinai grąžinami atgal. Tokiu būti Stellar blokyne padaromi įrašai apie paskolinimą ir skolos grąžinimą. Ši informacija vaizduojama taip pat vaizduojama grafiškai transakcijose dalyvavusių asmenų paskyrose, kas suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims lengviau analizuoti informaciją apie asmens transakcijas, jo įsitraukimo į tarpusavio skolinimą lygį ir reputaciją. Iš esmės ta pati informacija galėtų būti pateikta susipažinti tarpusavio skolinimo dalyviams ir kitais būdais, pavyzdžiui tiesiog viešinant išrašą iš asmens banko sąskaitos (tik su įrašais apie tarpusavio skolinimo transakcijas), tačiau auksinas, kaip indikatorius turi keletą privalumų: a) iš bendro transakcijų sąrašo, esančio banko sąskaitos išraše nereikia atrinkinėti su tarpusavio skolinimu nesusijusių įrašų; b) nereikia rūpintis informacijos pateikimo unifikavimu ir jos saugumu; c) tarpusavio skolinimo dalyviai auksinus gali naudoti kitais tikslais. 

Kiekvienas auksinų naudotojas gali nuspręsti nebedalyvauti tarpusavio skolinimo veikloje ir nesinaudoti auksinais kitais tikslais. Tokiu atveju asmuo gali atsikratyti turimais auksinais, – tai  t.y. grąžinantjį juos į emisijos paskyrą (vaizdžiai kalbant – “sudeginti”. Technine prasme toks asmuo gali taip pat inicijuoti SELL orderį decentralizuotojoje prekybos platformoje (DEX). Kiti auksinų naudotojai gali pirkti parduodamus auksinus rinkos kaina ir juos “deginti”, tokiu būdu pagerinti savo reputaciją asociacijos dalyvių tarpe. Rinkoje supirktus auksinus reikia “sudeginti” dėl to, kad to neatlikus atsiranda paskata nesąžiningiems susitarimams emisijos dėl emisijos, kuri, kaip žinia, yra neatlygintina.

Auksinų kaina rinkoje nustatoma superkant auksinus poroje AUK/EURT identifikatorius GAP5LETOV6YIE62YAM56STDANPRDO7ZFDBGSNHJQIYGGKSMOZAHOOS2S, arba poroje AUK/USDC, identifikatorius GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3 IHOJAPP5RE34K4KZVN.