Auksino emisijos ir naudojimosi tvarkos aprašas (Nebegaliojanti versija).

Auksino emisijos ir naudojimosi tvarkos aprašas daro labai didelę, o galbūt  ir lemiamą įtaką visam Auksino tinklui, todėl bendrakūros dalyviams vertėtų perskaityti  šį pakankamai painų ir nuobodų tekstą (šiuo atveju Aprašo projektą) ir teikti savo pasiūlymus (komentaruose).

Auksino emisijos ir naudojimosi tvarkos aprašas

Versija 2017-0426-1

1. Auksino emisijos ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) yra informacinio (neprivalomojo) pobūdžio nuostatų rinkinys, kuriuo gali naudotis bet kuris bendrakūros dalyvis.

2. Sąvokos

2.1. Auksinas – virtualus bendrakūros procesų katalizavimo, tų procesų metu sukurtos vertės apskaitos, saugojimo ir persiuntimo, o taip pat bendrakūros dalyvių reputacijos ir įsitraukimo lygio matavimo vienetas.

2.2. Auksino adresas – iš raidžių ir skaičių susidedantis identifikatorius, į kurį gali būti nukreipta arba iš kurio įvykdyta Auksino transakcija. Auksino adresą gali susikurti nemokamai bet kuris asmuo Apraše nurodytose decentralizuotose platformose arba Android mobiliojoje aplikacijoje (piniginėje) Smartcoins wallet.

2.3. Auksino emisija iš Auksino emisijos adreso įvykdyta Auksinų transakcija į:

2.3.1. prie tinklo prisijungusio asmens, – bendrakūros dalyvio adresą (už prisijungimą prie Auksino tinklo);

2.3.2. bendrakūros dalyvio, kurio pastangomis prie tinklo prisijungė naujas bendrakūros dalyvis, adresą (už pastangas plėsti tinklą);

2.3.3. bendrakūros dalyvio, kuris atliko arba atliks kitus veiksmus didinačius Auksino vertę (už pastangas plėsti tinklą ir didinti Auksino vertę).

2.3.4. papunktyje 2.3.3. numatytos rūšies emisija galima tik tuo atveju, jei kiekvienu atveju įvykdytos abi šios sąlygos: a) tam pritaria bendrakūros dalyviai, kurie turi daugiau Auksinų už tam nepritariančius dalyvius; b) pritariančių dalyvių yra bent du kartus daugiau nei nepritariančių dalyvių. Minimalus bendrakūros dalyvių, kurie gali inicijuoti šiame papunktyje numatytą emisiją, skaičius – 2 asmenys. Į pasisakymus už“ ir „prieš“ atsižvelgiama ir balsai „už“ ir „prieš“ skaičiuojami 120 valandų nuo iniciatyvos paskelbimo svetainės www.auksinas.lt skirsnyje „Įvykių srautas“ ir/arba Auksino puslapio Facebook-e „sienoje“.

2.4. Auksino emisijos adresas – vienintelis Auksino adresas, iš kurio šio aprašo nustatyta tvarka vykdoma Auksino emisija.

2.5. Auksino emisijos apimtys – Auksino emisijos transakcijų dydžiai ir galutinis Auksinų, kurie gali būti išleisti į apyvartą kiekis.

2.6. Bendrakūra– vartotojų įtraukimas į bendrą paslaugų, prekių ir kitokio pobūdžio vertybių kūrimo veiklą.

2.7. Decentarlizuota platforma http://www.openleger.io/ ir/ www.bitshares.org.

2.8. Piniginė – programinė įranga, skirta valdyti kriptografinius raktus ir vykdyti transakcijas.

2.9. Bendrakūros dalyvis – žmogus, kurio egzistavimu ir jam priklausančio Auksino adreso (unikalumu) galima bet kada įsitikinti susipažinus su vieša informacija svetainėje www.auksinas.lt, arba bet kuriame kitame socialiniame tinkle ir/ar kitais būdais. Bendrakūros dalyvis gali turėti neribotą skaičių Auksino adresų, išskyrus jam priklausantį Auksino adresą, skirtą priimti Auksino emisijos transakcijas. Šis adresas turi būti unikalus (po vieną kiekvienam bendrakūros dalyviui).

3. Auksino emisija.

3.1. Šiuo metu Auksino emisijos adresas yra: alfa1. Apraše gali būti nustatyta tvarka, pagal kurią Auksino emisijos adreso kontrolė gali būti perduota dviem ir daugiau asmenų (naudojant „multisignature“ apsaugą).

3.2. Auksino emisijos, numatytos Aprašo papunktyje 2.3.1. dydis yra 1000 (vienas tūkstantis) Auksinų. Auksino emisijos adreso valdytojo (-ojų) sprendimu, šios rūšies emisijos transakcijos gali būti įvykdomos dalimis, per ne ilgesnį kaip 100 dienų nuo pirmosios dalies transakcijos, laikotarpį.

3.3. Auksino emisijos, numatytos Aprašo papunktyje 2.3.2. dydis (už vieną naują bendrakūros dalyvį) yra 500 (penki šimtai) Auksinų. Naujų bendrakūros dalyvių skaičius neribojamas. Kiekvienai tokiai transakcijai turi pritarti tas naujas bendrakūros dalyvis, už kurio pakvietimą į tinklą ši emisija yra vykoma.

3.4. Auksino emisijos, numatytos Aprašo papunktyje 2.3.3. dydis nustatomas bendrakūros dalyvių sprendimu Apraše nustatyta tvarka.

3.5. Galutinis (bendras) Auksinų, kurie gali būti išleisti į apyvartą kiekis nėra fiksuotas. Ši nuostata gali būti keičiama pagal Aprašo papunktyje 2.3.4. nustatytas sprendimo priėmimo taisykles.

4. Aprašo keitimas.

4.1. Aprašo keitimą gali inicijuoti bet kuris bendrakūros dalyvis.

4.2. Aprašas keičiamas pagal Aprašo papunktyje 2.3.4. nustatytas sprendimo priėmimo taisykles.

5. Atsakomybės apribojimas.

5.1. Aprašas nėra teisinė ar finansinė konsultacija ar patarimas, visa atsakomybė dėl galimų materialinių ir nematerialinių nuostolių ir bet kokios galimos žalos tenka pačiam bendrakūros dalyviui.

5.2. Niekas negali ir nėra įsipareigojęs atkurti, surasti ar kaip kitaip suteikti prieigą prie Auksino adresų, kurie tapo neprieinami dėl prarastų slaptažodžių, slaptafrazių ar atsarginių failų praradimo bet kokiu būdu.

5.3.Niekas nėra įsipareigojęs niekam suteikti Auksino transakcijoms reikalingus www.openleger.io vienetus (BTS), jeigu apie tokį įsipareigojimą nepaskelbta atskiru asmens pareiškimu.</